Redegørelse om inspektion i Flemløse Sparekasse

11-06-2013

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i april 2013 på inspektion i Flemløse Sparekasse.

Undersøgelsen var en fuld undersøgelse, hvor alle væsentlige områder i sparekassen blev undersøgt.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Flemløse Sparekasse er et mindre pengeinstitut med Assens Kommune samt nabokommuner som sit primære virkeområde. Sparekassen har en forretningsmodel med traditionelle indlåns- og udlånsprodukter. Udlån til private udgør ca. 80 pct. af de samlede udlån og garantier.

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen de 48 største engagementer svarende til alle engagementer over 2 pct. af basiskapitalen. Denne gennemgang svarer til ca. 43 pct. af den samlede udlånsmasse. Desuden gennemgik Finanstilsynet engagementer med sparekassen direktion og bestyrelse. 

Boniteten i erhvervsengagementerne er markant dårligere end i privatkundeengagementerne. 10 af de 48 største engagementer var erhvervsengagementer, hvoraf der blev konstateret OIV på 6 engagementer. Sparekassen har endvidere oplevet en del forringelser af engagementerne med privatkunder, hvorfor sparekassen har måttet foretage nedskrivninger. Den akkumulerede nedskrivningsprocent på 7,1 pct. pr. 31. december 2012 er således også noget højere end i sammenlignelige institutter i gruppe 4, som har akkumulerede nedskrivninger på 3,8 pct.

Finanstilsynet fandt ikke ved undersøgelsen baggrund for at påbyde yderligere nedskrivninger i forhold til dem, sparekassen selv havde foretaget. Dette understøtter Finanstilsynets generelle indtryk af, at sparekassen har identificeret de svage engagementer og nedskriver, hvor det er nødvendigt. Finanstilsynet vurderer dog, at sparekassen bør følge de dårlige erhvervsengagementer endnu tættere med henblik på at minimere sparekassens tab.  

Finanstilsynet gav endvidere sparekassen enkelte påbud i relation til sparekassens metode til beregning af nedskrivningerne. 

Sparekassen havde ultimo december 2012 indberettet et individuelt solvensbehov efter 8+ modellen på 11,6 pct., mens den faktiske solvens var opgjort til 25,6 pct. Finanstilsynet har i forbindelse med undersøgelsen vurderet solvensbehovet efter 8+ modellen. Finanstilsynet havde en række bemærkninger til sparekassens brug af 8+ modellen. Sparekassen har efterfølgende opgjort solvensbehovet til 12,4 pct. Finanstilsynet vurderede på baggrund af undersøgelsen, at det opgjorte solvensbehov er tilstrækkeligt.

Finanstilsynet gav sparekassen påbud om at ændre og tilpasse sparekassens forretningsorden og kreditpolitik, således at disse styringsdokumenter lever op til kravene i ledelsesbekendtgørelsen, afspejler de faktiske forhold i sparekassen, og således i højere grad bliver anvendelige. 

 

Senest opdateret 11-06-2013