Redegørelse om funktionsundersøgelse i Investeringsforeningen Fundamental Invest

19-07-2013

 

1. Indledning

Finanstilsynet gennemførte i februar 2013 en funktionsundersøgelse i Investeringsforeningen Fundamental Invest.

Funktionsundersøgelsen havde fokus på foreningens omkostningsniveau, formue og afkast. 

2. Sammenfatning

Foreningens omkostningsniveau målt ved ÅOP var i 2010 7,02 pct., hvilket er særdeles højt for en dansk investeringsforening. I 2011 faldt ÅOP til 5,17 pct., og i 2012 var den faldet til 3,44 pct. Det er Finanstilsynets vurdering, at en ÅOP på 3,44 pct. er høj sammenlignet med lignende investeringsforeninger, men at de ikke kan anses som ekstremt høje. Tilsynet tager den positive udvikling i ÅOP til efterretning.

Bestyrelsen har på foreningens vegne genforhandlet både depotselskabsaftalen og administrationsaftalen. I begge tilfælde har foreningen opnået bedre vilkår, så omkostningerne er blevet sænket. 

Den væsentligste forklaring på faldet i ÅOP er, at foreningens formue er mere end fordoblet i perioden. Foreningens bestyrelse bør fortsat have fokus på foreningens omkostninger.

Foreningens formue har, fra kortvarigt at være under minimumsgrænsen på 10 mio. i 2010, udviklet sig i positiv retning til pr. 19. april 2013 at være på 54,64 mio. Efter gennemførslen af inspektionen har formuen udviklet sig yderligere i positiv retning, og den var 2. juli 2013 nået op på 82,34 mio. Foreningens afkast opgjort år-til-dato var pr. 2. juli 2013 40,53 pct.

Finanstilsynets vurdering er, at Investeringsforeningen Fundamental Invest ikke påtager sig en risiko udover, hvad der er normalt for en investeringsforening, der investerer i small-cap aktier.

Finanstilsynet har givet foreningens bestyrelse en risikooplysning om, at bestyrelsen skal være særligt opmærksom på de risici, der er forbundet med, at foreningen er meget afhængig af foreningens rådgiver.

 

Senest opdateret 19-07-2013