Redegørelse om inspektion i Djursland Bank A/S

05-07-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var i maj og juni måned på inspektion i Djursland Bank A/S.

Inspektionen var en fuld undersøgelse, hvor alle væsentlige risikoområder i banken blev gennemgået.

Sammenfatning og risikovurdering

Bankens forretningsmodel består primært i at betjene privatkunder, mindre og mellemstore virksomheder samt offentlige institutioner i Østjylland, som banken definerer som sit markedsområde.

Bankens største branche er landbrug med 12,9 pct. af udlånet. Banken har en høj andel af store engagementer på 70,4 pct. og en høj ejendomseksponering på 12,1 pct. set i forhold til gennemsnittet af mindre pengeinstitutter, hvor de tilsvarende tal udgør hhv. 37,9 pct. og 5,9 pct .

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen i alt 238 engagementer bestå-ende af de 53 største engagementer, udvalgte stikprøver samt alle enga-gementer med direktions- og bestyrelsesmedlemmer. De gennemgåede engagementer svarer til ca. 36,6 pct. af de samlede udlån og garantier.

Meget svage engagementer og engagementer med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) udgjorde 23 pct. af volumen på de største engage-menter. Det er på den baggrund Finanstilsynets vurdering, at boniteten blandt de største engagementer generelt er bedre end i sammenlignelige institutter.

Generelt havde banken selv konstateret eventuelle svagheder blandt de udtagne engagementer. Finanstilsynet konstaterede dog svagheder i syv helt  små engagementer. Af disse syv engagementer var der endvidere OIV i tre tilfælde.

Samlet set fandt Finanstilsynet yderligere nedskrivninger for 3,7 mio. kr. Gennemgangen af stikprøverne af mindre engagementer viste, at der generelt blev nedskrevet tilstrækkeligt på porteføljen.

Derudover modtog banken påbud om at foretage nedskrivninger på to filial-ejendomme på ca. 4,6 mio. kr.

Kreditinstruksen til direktionen er generelt høj i forhold til tilsvarende instrukser i sammenlignelige institutter. Derudover har direktionen i for stort omfang gjort brug af sin adgang til at bevilge engagementer i presserende tilfælde. Banken modtog på den baggrund påbud om, at bestyrelsen skal bevilge de betydende engagementer.

Finanstilsynet fandt på kreditområdet flere eksempler på, at banken ikke havde fastsat kontrollerbare grænser i de personlige instrukser til medarbejderne. Derudover var der flere eksempler på, at der var blevet videredelegeret beføjelser, som overskred de beføjelser, som den pågældende selv havde modtaget. Dette var også gældende på markedsrisikoområdet. Banken fik flere påbud om at forbedre disse forhold.

Banken havde ved udgangen af marts 2013 opgjort det individuelle solvensbehov til 10,8 pct. Finanstilsynet vurderede på baggrund af undersøgelsen, at dette solvensbehov ikke var tilstrækkeligt til afdækning af bankens risici. Banken har efterfølgende indberettet et solvensbehov på 11,7 pct. Finanstilsynet har taget denne opgørelse til efterretning.

 

 

Senest opdateret 05-07-2013