Redegørelse om inspektion i Danmarks Skibskredit A/S

04-07-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var i februar 2013 på inspektion i Danmarks Skibskredit A/S (Danmarks Skibskredit). Inspektionen var en funktionsundersøgelse af instituttets kreditområde.

Sammenfatning og risikovurdering

Danmarks Skibskredit har alene udlån til shippingbranchen, som er udfordret på flere segmenter. Instituttets sikkerhed for de ydede lån består som udgangspunkt af pant i skibe. Danmarks Skibskredit har relativt set mange store lån og få kunder.

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen instituttets 10 største konsoliderede engagementer, de fem seneste bevilgede nybygningsengagementer, de fem største nedskrivninger på udlån samt de fem største svage engagementer, hvorpå der ikke var nedskrevet. Derudover blev relevante politikker og forretningsgange mv. gennemgået.

Gennemgangen af engagementerne viste, at Finanstilsynet generelt var enigt i instituttets engagementsklassifikation af kunderne og gav således ikke anledning til ændring i de allerede foretagne nedskrivninger eller nye nedskrivninger.

Finanstilsynet konstaterede, at instituttet i forbindelse med rating af engagementer placerer mange engagementer i det samme risikointerval (intervallet 7-8). Finanstilsynet har som en risikooplysning bemærket, at en for bred anvendelse af intervallet 7-8 kan indebære risiko for træghed med flytning af engagementer mellem ratingtrinene, og dermed at uens engagementer rates ens. Instituttet bør tage stilling til behovet for anvendelsen af flere ratingklasser til de engagementer, der hidtil har ligget i intervallet 7-8.

Danmarks Skibskredit havde pr. 31.12.2012 en solvensprocent på 15,16 mod et solvensbehov på 8,0 %.

Instituttets opgjorte solvensbehov i henhold til 8+ metoden udgjorde anvendt pr. 31.12.2012 8,3 %. Herved indeholder solvensbehovet særskilte tillæg for kreditrisiko for store kunder med finansielle problemer samt koncentrationsrisiko på individuelle engagementer.

Danmarks Skibskredit har på udlånssiden en stor koncentration som følge af det meget begrænsede forretningsområde, men også sikkerheder hvis værdi opgøres forsigtigt, ligesom der ikke sker nedvægtning af udlån. Finanstilsynet har på denne baggrund og på baggrund af inspektionen ingen bemærkninger til det opgjorte solvensbehov på 8,3 %.

 

 

 

 

Senest opdateret 04-07-2013