Redegørelse om inspektion i Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S

02-01-2013

1. Indledning

Finanstilsynet var i september 2012 på inspektion i Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S, som fik tilladelse i april 2008.

Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor fondsmæglerselskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. På inspektionen havde Finanstilsynet især fokus på bestyrelsen og direktionens arbejde, investorbeskyttelse samt kravene til værdipapirhandlere, herunder compliance.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Selskabets forretningsmodel baserer sig primært på at yde formueforvaltning (skønsmæssig porteføljepleje) til privatpersoner. Derudover yder selskabet rådgivning til investeringsforeninger.

Det er Finanstilsynets vurdering, at selskabet ikke i alle forhold har tilstrækkelig fokus på at sikre, at selskabet overholder lovgivningen for fondsmæglerselskaber. Dermed er der en øget risiko for, at der sker lovovertrædelser og at disse ikke opdages.

Finanstilsynet har således påpeget en række forhold, hvor selskabet ikke overholder lovgivningen. Eksempelvis har Finanstilsynet konstateret, at selskabet har haft tilgodehavender hos en kunde og selskabets pengeinstitut, der overstiger de tilladte grænser. Derudover har Finanstilsynet konstateret, at bestyrelsens retningslinjer til direktionen om placering af selskabets midler ikke er tilstrækkelig klare og ikke afspejler den risikoprofil, som bestyrelsen har fastlagt for selskabet.

Desuden har Finanstilsynet konstateret, at compliancefunktionen ikke er tilstrækkelig uafhængig i forhold til leveringen af den investeringsservice, som compliancefunktionen kontrollerer, hvorfor selskabet har fået påbud om at sikre compliancefunktionens uafhængighed.

Finanstilsynet har desuden givet selskabet påbud om, at bestyrelsen og direktionen ved opgørelsen af selskabets individuelle solvensbehov skal dokumentere, at de risici, hvor der ikke er afsat kapital, er uvæsentlige, samt at bestyrelsen og direktionen skal tage stilling til alle de potentielle risici, som selskabet er udsat for. På det foreliggende grundlag fandt Finanstilsynet det dog ikke nødvendigt at øge solvensbehovet.

Finanstilsynet har desuden givet selskabet flere påbud af administrativ karakter.

Senest opdateret 02-01-2013