Redegørelse om inspektion i Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab

02-01-2013

 

1. Indledning

Finanstilsynet har i august/september 2012 været på inspektion i Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (herefter Danica Pension).

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle virksomhedens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt mest vægt på områder med størst risiko.

Undersøgelsen omfattede følgende områder:

  • Bestyrelsens og direktionens arbejde
  • Investeringsområdet
  • Forsikringsområdet, herunder aktuarmæssige forhold
  • Individuelt solvensbehov
  • It

2. Sammenfatning og risikovurdering

Danica Pension er via Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab, 100 procent ejet af Danske Bank. Danica Pension har aktiviteter i Danmark, Sverige, Norge og Irland via datterselskaber.

Danica Pension er med mere end 600.000 kunder et af Danmarks største pensionsselskaber.

Danica Pension tilbyder både traditionelle produkter med ret til bonus samt markedsrenteprodukter. Hovedparten af Danica Pensions nuværende ordninger er tegnet som gennemsnitsrenteprodukter med garantier. Fordelingen af præmieindtægterne indikerer dog, at der er en bevægelse mod markedsrenteprodukter.

Danica Pensions traditionelle produkt er præget af en relativ høj gennemsnitlig grundlagsrente på ca. 3,4 pct.

Danica Pension har besluttet at iværksætte en omvalgskampagne for at nedbringe gennemsnitsrentebestanden til fordel for markedsrentebestanden. Kunder, som får tilbud om omvalg, skal fravælge garantien og vil til gengæld få en andel af de opsparede merhensættelser indskudt på depotet ved omvalget.

Finanstilsynet har fået oplyst, at Danica Pension i forbindelse med omvalg ikke agter at give kunderne en andel af det kollektive bonuspotentiale, hvilket Finanstilsynet i givet fald udelukkende anser for rimeligt under de nuværende forhold, hvor størrelsen af det kollektive bonuspotentiale er beskeden.

Danica Pension anvender levetidsforudsætninger, der er forskellige fra Finanstilsynets benchmark, og som fører til højere pensionshensættelser.

Danica Pension har medio 2012 opgjort det individuelle solvensbehov til 9,1 mia. kr. Den faktiske solvens (basiskapital) var 18,6 mia. kr. medio 2012, hvilket giver Danica Pension en solvensdækning på 2,04. Ved beregning af det individuelle solvensbehov har selskabet valgt et sikkerhedsniveau svarende til det, der kommer til at gælde under Solvens II. Selskabet vurderes at have tilstrækkelig kapital i forhold til Solvens II-kravet. 

Omkring det individuelle solvensbehov har Finanstilsynet givet Danica Pension risikooplysninger vedrørende kapitalplanen, hvor bestyrelsen bør efterspørge mere rapportering om effekterne af Solvens II på kapitalbehovet, samt på kapitalnødplanen, hvor bestyrelsen bør vurdere enkelte initiativers effekt og muligheden for at gennemføre initiativerne.  

Finanstilsynet har konstateret, at forankringen af arbejdet med det individuelle solvensbehov i bestyrelsen afspejler, at det individuelle solvensbehov ikke anvendes i den løbende risikostyring.

På investeringsområdet er bestyrelsen blevet påbudt at fastlægge forudsætningerne for, at direktionen kan disponere udenfor retningslinjernes grænser. Endvidere har Finanstilsynet givet en risikooplysning omkring behov for stillingtagen til koncentrationsrisiko for obligationer og aktier.

I forhold til den outsourcing aftale, der er indgået med Danske Capital om porteføljeforvaltning, har Finanstilsynet påbudt Danica Pension at definere rapporteringskravene som en del af aftalen.

 

Senest opdateret 02-01-2013