Redegørelse om inspektion i Broager Sparekasse

02-01-2013

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i oktober 2012 på inspektion i Broager Sparekasse.

Inspektionen var en fuld undersøgelse, hvor alle væsentlige områder i sparekassen blev undersøgt.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassens forretningsmodel består i at betjene kunder, der enten er bosiddende i Sønderjylland eller har relationer til Sønderjylland, med traditionelle indlåns- og udlånsprodukter.

Udlån til erhverv udgør 43 procent af det samlede udlån. Udlån til fast ejendom udgør knap 11 procent, hvilket er højere end gennemsnittet af mindre pengeinstitutter (gruppe 3 institutter), hvor ejendomseksponeringen er 6,4 procent.

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen sparekassens 64 største engagementer, samt alle engagementer med direktionen og bestyrelsen. Ved undersøgelsen blev ca. 1/3 af sparekassens engagementsmasse gennemgået.

Det konstateredes, at 19 af de 64 engagementer havde OIV. Finanstilsynet vurderer, at sparekassen i en række tilfælde nedskriver for sent og for lidt. Finanstilsynet fandt således mernedskrivninger i størrelsesordenen 36 mio. kr. Mernedskrivningerne fordeler sig bredt branchemæssigt dog med en overvægt til ejendomsbranchen.

Det er Finanstilsynets vurdering, at boniteten af sparekassens kunder er under gennemsnittet blandt institutterne i gruppe 3 (mindre pengeinstitutter).

I forbindelse med undersøgelsen blev sparekassens fire domicilejendomme vurderet af Finanstilsynet. På baggrund af resultatet af disse vurderinger blev sparekassen påbudt at reducere værdiansættelsen af ejendommene med 3 mio. kr.

Sparekassen fik flere påbud på kreditområdet, herunder om fremover at foretage nedskrivningsberegninger i overensstemmelse med reglerne i regnskabsbekendtgørelsen.

Finanstilsynet vurderer, at der en stor sandsynlighed for, at en stor af nedskrivningerne allerede burde være udgiftsført i sparekassens regnskab for 1. halvår 2012. På den baggrund får sparekassen påbud om vurdere, hvor stor en del mernedskrivningerne der allerede skulle være udgiftsført i 1. halvår 2012. Endvidere har Finanstilsynet påbudt sparekassen at gennemføre en gennemgang af de mindre erhvervsengagementer med henblik på at vurdere, om sparekassen har identificeret alle kunder med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) og om nedskrivningerne på de mindre erhvervsengagementer er tilstrækkelige. Sparekassens eksterne revisor skal erklære sig til Finanstilsynet herom.

Sparekassen fik endelig påbud om at ændre revisionsudvalgets arbejdsgang, så sparekassens direktør kun deltager i revisionsudvalgets møder efter konkret opfordring fra udvalgets side.

Sparekassens faktiske solvens er efter udgiftsførsel af de krævede nedskrivninger opgjort til 10,2 procent og solvensbehovet til 8 procent. Pa baggrund af inspektionen har Finanstilsynet taget sparekassens opgørelse af solvensbehovet til efterretning. Da solvensbehovet ved anvendelse af kreditreservationsmodellen opgøres højere får sparekassen en risikooplysning om den beskedne solvensoverdækning. Sparekassen får samtidig påbud om at indsende en plan for styrkelsen af sin kapital.

 

Senest opdateret 02-01-2013