Regnskabskontrol af årsrapporten for 2011 for Trigon Agri A/S

10-01-2013

Regnskabsregler: IAS 2, IAS 7, IAS 8, IAS 17, IAS 24, IAS 40, IFRS 3, årsregnskabslovens § 104, § 107

Dokumenttype: Årsrapporten for 2011

Regnskabsår: 2011

Afgørelsesdato: 12. december 2012

 

Fondsrådet har i sagen udtalt, at jordarealer, som en virksomhed før har anvendt i produktionen og nu har klassificeret som en investeringsejendom, ikke kunne anses som ”investeringsejendom under opførelse” i henhold til bestemmelsen i IAS 40, afsnit 53, idet virksomheden udover at udføre et begrænset rydningsarbejde på jordarealerne hovedsageligt har arbejdet med at få afklaret den juridiske ejerstruktur. Det er Fondsrådets opfattelse, at formuleringen ”under opførelse” kræver, at der bliver bygget en bygning eller udført andet lignende anlægsarbejde, før bestemmelsen i IAS 40, afsnit 53, kan benyttes.

Fondsrådet har derfor påbudt virksomheden at opgøre jordarealets dagsværdi på tidspunktet for overførsel til investeringsejendomme. En eventuel forskel mellem den bogførte værdi på tidspunktet for overførslen og dagsværdien skal indregnes i anden total indkomst. Kan virksomheden ikke opgøre dagsværdien pålideligt på tidspunktet for overførslen, skal virksomheden måle investeringsejendommen til kostpris, indtil den afstås.

Fondsrådet har endvidere påtalt, at virksomheden ikke har oplyst minimumsydelserne vedrørende lejeforpligtelser angående leje af jord i årsrapporten.

Fondsrådet har tillige overvejet den regnskabsmæssige behandling af virksomhedens omkostninger vedrørende markarbejde før såning. Dette gav ikke anledning til kritik af virksomhedens regnskabsmæssige behandling.

Endelig har Fondsrådet taget stilling til en række mindre forhold og har påbudt virksomheden at rette disse forhold fremadrettet.

 

Senest opdateret 10-01-2013