Redegørelse om påtale til Danske Andelskassers Bank A/S – regnskabskontrol af årsrapporten for 2011 og delårsrapporterne i 2012

27-02-2013

 

Indledning

Finanstilsynet har foretaget en kontrol af indregningen af et udskudt skatteaktiv i Danske Andelskassers Bank A/S’ årsrapport for 2011. 

Sammenfatning

Det var på baggrund af kontrollen Finanstilsynets vurdering, at det var en fejl, at banken i årsrapporten for 2011 havde indregnet et udskudt skatteaktiv efter modregning af midlertidige forskelle i koncernregnskabet på 229 mio. kr. og i selskabsregnskabet på 227 mio. kr. svarende til 14 pct. af bankens egenkapital. Der var således tale om et væsentligt skatteaktiv, og banken havde ikke overbevisende dokumentation for, at der indenfor en rimelig tidshorisont ville være skattepligtig indkomst, hvori de udskudte skatteaktiver kunne udnyttes. Denne dokumentation er en forudsætning for indregning, når en virksomhed har en historik med tab i de seneste år. Der var som følge af ovenstående tilsynets vurdering, at indregningen af skatteaktivet i delårsrapporterne for 2012 også var en fejl.

Da der var tale om et væsentligt forhold i bankens årsrapport for 2011 og delårsrapporterne for 2012, var det hensigten, at sagen skulle forelægges Det Finansielle Råd.

Inden sagen blev forelagt for rådet, rettede Danske Andelskassers Bank forholdet som en fejl i årsrapporten for 2012. Det udskudte skatteaktiv vedrørende 2011, der ikke kunne modregnes i midlertidige forskelle blev af banken ændret til nul, som Finanstilsynet havde lagt op til. 

Banken har på den baggrund modtaget en påtale for den fejlagtige indregning af det udskudte skatteaktiv. 

Fejlen er uddybet nedenfor.

Indregning af udskudt skatteaktiv

Hvis en virksomhed har en historik med tab indenfor de seneste år, er der i regnskabsreglerne skærpede krav til dokumentationen for indregningen af et udskudt skatteaktiv opstået ved fremførsel af skattemæssige underskud. Virksomheden skal i en sådan situation have overbevisende dokumentation for, at der i indenfor en rimelig tidshorisont vil være skattepligtig indkomst, hvori det udskudte skatteaktiv vil kunne udnyttes, hvis den ikke har tilstrækkelige midlertidige forskelle, som det skattemæssige underskud kan modregnes i.

Danske Andelskassers Bank A/S havde på tidspunktet for aflæggelse af årsrapporten for 2011 haft underskud i 4 år i træk, og det var Finanstilsynets vurdering, at banken ikke havde overbevisende dokumentation for, at der i fremtiden ville være skattepligtig indkomst, som det skattemæssige underskud kunne modregnes i. Finanstilsynets vurdering var baseret på, at banken tidligere havde betydelige afvigelser mellem budgetterede og faktiske resultater, og at banken ikke havde dokumenteret, at foretagne ændringer ville indebære, at banken i fremtiden ville generere et overskud. Det var på den baggrund Finanstilsynets vurdering, at det udskudte skatteaktiv ikke kunne indregnes i årsrapporten for 2011 og i delårsrapporterne for 2012.

Banken skal imidlertid løbende vurdere, om den på et senere tidspunkt opnår overbevisende dokumentation for udnyttelse af skatteaktivet samt indregne dette, når der foreligger en tilstrækkelig dokumentation. Dette betyder, at det udskudte skatteaktiv ikke fortaber sin værdi, men at det ikke kan indregnes, før banken har overbevisende dokumentation for, at de foretagne ændringer vil medføre positive resultater for banken.

 

Senest opdateret 27-02-2013