Politianmeldelse – bestyrelse og direktør -Straffeloven § 304, stk. 1, og andre bestemmelser i kapitel 28

12-12-2013

Finanstilsynets beslutning af 24. oktober 2013. Sagen har været forelagt Det Finansielle Råd.

Finanstilsynet har efter forelæggelse for Det Finansielle Råd politianmeldt tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer samt direktøren for et forsikringsselskab for overtrædelse af straffelovens § 304, stk. 1, og andre bestemmelser i straffelovens kapitel 28, der omhandler formueforbrydelser.

Selskabet har gennem en årrække løbende truffet beslutning om ændringer af selskabets vedtægter. Ændringerne har medført, at kredsen af selskabets medlemmer, der i tilfælde af selskabets opløsning ville modtage udlodning af selskabets formue, blev indskrænket. Endvidere har selskabet opsagt en række forsikringer hos medlemmer, der ville få en større del af selskabets formue i tilfælde af selskabets opløsning, samt afvist personer, som har ønsket at tegne forsikring hos selskabet.

Efter et afholdt valg til delegeret forsamling blev Finanstilsynet opmærksomt på, at selskabet umiddelbart op til valgets afholdelse havde tegnet nye medlemmer, hvilket havde resulteret i en fordobling af antallet af stemmeberettigede medlemmer til valget. Selskabets direktør redegjorde over for Finanstilsynet, at tegningen af nye medlemmer skete som følge af en fokuseret salgsindsats. Efter en gennemgang af de nye medlemmers policer kunne Finanstilsynet konstatere, at der var tale om tillægsforsikringer til eksisterende indboforsikringer i andre forsikringsselskaber, og at alle nye medlemmer blev opkrævet samme lave pris for tillægsforsikringen. Flere personer på samme adresse havde tegnet forsikringen, således at de samme genstande var forsikret flere gange, på trods af at en tillægsforsikring omfattede hele husstanden og dens genstande. De nye medlemmer havde således ingen egeninteresse i at tegne forsikringen, idet tillægsforsikringen ikke i sig selv forøgede husstandens dækning. Endvidere var der i flere tilfælde tale om, at den samme person betalte for en række forsikringer. Finanstilsynet bemærkede endvidere, at selskabet havde udbetalt gavekort til de delegerede, der samlet set svarede til det beløb som selskabet havde modtaget i præmier fra de nye medlemmer. Endeligt havde flere af de nye medlemmer en personlig tilknytning til selskabets direktør og den siddende bestyrelse ved valgets afholdelse.  

Ved valget blev selskabets daværende bestyrelse, personer med tydelig tilknytning til bestyrelsen, og enkelte nye medlemmer af selskabet valgt som delegerede, og udgjorde derefter selskabets generalforsamling. Finanstilsynet vurderer, at forholdene kunne tyde på, at formålet med tegningen af de nye medlemmer var at skaffe tilstrækkeligt med stemmer, så den siddende bestyrelse kunne afskære eksisterende medlemmer fra indflydelse og dermed sikre egne personlige interesser. Det kan derfor ikke afvises, at valgets udfald kunne have været anderledes, hvis der ikke havde været tegnet nye medlemmer i perioden op til valgets afholdelse.

Det er Finanstilsynets samlede vurdering af hændelsesforløbet, at selskabet over årene har foretaget en række tiltag, heriblandt tegning af nye medlemmer og ændring af selskabets vedtægter, der er sket med henblik på at sikre den siddende bestyrelse råderet over selskabets formue. Bestyrelsen har således varetaget egne interesser fremfor at varetage medlemmernes interesse.

Det er således Finanstilsynets vurdering, at selskabets bestyrelse og direktør kan have overtrådt straffelovens § 304, stk. 1, og andre bestemmelser i staffelovens kapitel 28 ved bl.a. at tegne nye medlemmer inden valgets afholdelse med henblik på at påvirke valgresultatet og sikre deres fremtidige plads i selskabets ledelse.

Senest opdateret 12-12-2013