Redegørelse om påbud til Sparekassen Hobro om nedskrivning på ejendomsengagement

16-08-2013

 

Indledning

Finanstilsynet har som led i den løbende overvågning af Sparekassen Hobro gennemgået revisionsprotokollatet for 2012, og har i den forbindelse anmodet sparekassen om yderligere oplysninger om 4 større ejendomsengagementer, der efterfølgende er blevet gennemgået.

Sammenfatning

Som resultat af gennemgangen har Finanstilsynet fundet objektiv indikation på værdiforringelse på 2 engagementer. Nedskrivningsberegninger viste, at der var behov for nedskrivning i det ene engagement. 

Sparekassen har således fået påbud om at nedskrive ca. 40 mio. kr. på dette engagement, hvilket sparekassen har gjort i regnskabet for 1. halvår 2013.

Beregnet på basis af sparekassens indberettede faktiske solvens pr. ultimo marts 2013 bevirker de nye nedskrivninger et fald i sparekassens solvens på 0,9 procentpoint til en faktisk solvens på ca. 21 pct.

De 4 engagementer udgør samlet ca. 250 mio.kr., svarende til ca. 38 pct. af sparekassens erhvervsmæssige eksponering mod ejendomme og ca. 6 pct. af sparekassens samlede udlån og garantier.

 

Senest opdateret 16-08-2013