Redegørelse om inspektion i Sampension KP Livsforsikring A/S

12-04-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var i oktober 2012 på inspektion i Sampension KP Livsforsikring (herefter Sampension).

Der var tale om en opfølgningsinspektion, hvor Finanstilsynet gennemgik udvalgte risikofaktorer, der blev identificeret på en ordinær inspektion i 2010.

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen bestyrelsens arbejde med fokus på selskabets forretningsmodel og den valgte risikoprofil. Gennemgangen omfattede selskabets dokumentation for opgørelsen af det individuelle solvensbehov, herunder identifikation og kvantificering af risici, valg af metode samt kapitalplan og kapitalnødplan. Derudover gennemgik Finanstilsynet bestyrelsens politikker og retningslinjer, som fastsætter risikoappetitten på investeringsområdet.

Sammenfatning og risikovurdering

Sampension ejes af organisationerne bag pensionsordningerne. Den ene halvdel ejes af Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og 41 danske kommuner. Den anden halvdel ejes af lønmodtagerorganisationerne HK, Offentligt Ansattes Organisationer, Dansk Metal og Dansk Tandlægeforening.

Sampension tegner pensionsordninger på det offentlige og private arbejdsmarked. Selskabet har ca. 300.000 kunder.

Sampension udbyder et markedsrenteprodukt (livscyklusprodukt), et gennemsnitsrenteprodukt, et genforsikringsprodukt for tjenestemandspension samt et unit-linked produkt.

Opsparingen i gennemsnitsrenteproduktet og genforsikringsproduktet er fortsat præget af relativt høje gennemsnitlige grundlagsrenter på 3,9 % mod et markedsgennemsnit under 3 % ultimo 2011. De gennemsnitlige grundlagsrenter danner grundlag for de udmeldte pensionsydelser.

Fra 1. januar 2011 er gennemsnitsrenteprodukterne ikke længere omfattet af ydelsesgaranti. Denne er erstattet af en hensigtserklæring om fastholdelse af pensionstilsagnene regnet med den tidligere ydelsesgaranti. Dermed er selskabets kapitalkrav nedbragt betydeligt.

Finanstilsynet vurderer, at et worst-case scenario i forhold til forløbet omkring overgangen til en hensigtserklæring, kan betyde en markant reduktion af selskabets kapitaloverdækning. Finanstilsynet vurderer dog, at Sampension i denne situation kan leve op til det gældende kapitalkrav pr. ultimo 2012.

Ved inspektionen blev bestyrelsen påbudt at sikre, at der indenfor retningslinjer angives utvetydige investeringsrammer for produktet 3 i 1 Livspension samt at sikre, at der ikke kan opstå en uforholdsmæssig afhængighed af enkelte aktiver eller aktivkategorier.

I forbindelse med Sampensions opgørelse af det individuelle solvensbehov gav Finanstilsynet selskabet en risikooplysning om, at det nuværende tjenestemandsprodukt udgør en høj risiko som følge af produktets tilknyttede ydelsesgaranti.

Finanstilsynet gav Sampension en risikooplysning om selskabets omfangsrige anvendelse af repo-forretninger, hvilket medfører risici, som kræver fortsat opmærksomhed fra bestyrelse og direktion i form af overvågning og styring.

Endvidere gav Finanstilsynet en risikooplysning omkring forskelle i værdiansættelsen af derivater mellem Sampension og Sampensions modparter. Forskelle i prisfastsættelse af derivater medfører en risiko for, at Sampension ikke til alle tider kan lukke aftaler til Sampensions egne opgjorte markedsværdier samt risici i forbindelse med sikkerhedsstillelse.

Derudover fik selskabet en påtale for, at bestyrelsens forhandlingsprotokol tidligere ikke har afspejlet de førte drøftelser.

Sampensions gældende kapitalkrav var ultimo 2012 det individuelle solvensbehov, som udgjorde ca. 3,2 mia. kr. mod en basiskapital på ca. 7,5 mia. kr., svarende til en solvensdækning på ca. 2,3. Ved beregning af det individuelle solvensbehov har selskabet valgt et sikkerhedsniveau svarende til det, der kommer til at gælde under Solvens II. Selskabet vurderes at have tilstrækkelig kapital i forhold til Solvens II-kravet.

 

Senest opdateret 12-04-2013