Redegørelse om inspektion i Nordea Bank Danmark A/S (ledelse og styring på kreditområdet)

19-04-2013

 

1. Indledning

Finanstilsynet var på inspektion i Nordea Bank Danmark A/S i oktober 2012. Inspektionen var en funktionsundersøgelse af bankens ledelse og styring på kreditområdet, hvor også andre større banker (gruppe 1) blev undersøgt. Inspektionen omfattede bankens overholdelse af krav på kreditområdet i bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. (ledelsesbekendtgørelsen), herunder krav til bankens risikoansvarlige. Efter gennemgangen på stedet har Finanstilsynet haft en dialog med banken om krav til ledelse og styring i systemisk vigtige finansielle institutter, som er datterbanker af udenlandske kreditinstitutter. Dialogen har ikke givet anledning til ændringer i Finanstilsynets konklusioner. 

2. Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik ved inspektionen
a. Den risikoansvarliges opgaver, kvalifikationer og ressourcer angående kreditområdet.
b. Direktionens redegørelse til brug for bestyrelsens risikovurdering af bankens kreditrisici.
c. Øvrig rapportering til bestyrelsen om bankens kreditrisici.
d. Bankens organisation på kreditområdet, herunder bemanding og funktionsadskillelse.

Banken har valgt at anvende dokumentationen for opgørelsen af det individuelle solvensbehov (ICAAP rapporten) som direktionens redegørelse til brug for bestyrelsens vurdering af bankens risici. Tilsynet vurderede, at anvendelse af ICAAP rapporten som redegørelse på kreditrisikoområdet forudsætter en udbygning af rapportens kvalitative kreditmæssige vurderinger. Banken fik derfor påbud om at udbygge ICAAP rapporten eller supplere den med en særskilt redegørelse.

Banken har i overensstemmelse med ledelsesbekendtgørelsen udpeget en risikoansvarlig. Banken har valgt, at den risikoansvarlige ikke har ansvar for andre funktioner i banken. Den risikoansvarlige udfører dog i et vist omfang andre opgaver som ansat i Nordea koncernen.

Banken har fravalgt at etablere en selvstændig risikostyringsfunktion, idet risikostyringen for de enkelte risikoområder varetages i tværgående organisatoriske enheder i Nordea koncernen. Banken har i denne henseende fastlagt procedurer med henblik på, at ledelsesrapportering fra de forskellige risikoområder videregives til den risikoansvarlige til brug for dennes løbende vurdering af og opfølgning på bankens samlede risici.

Finanstilsynet vurderede, at banken havde afsat for få ressourcer med henblik på at sikre en tilstrækkelig varetagelse af den risikoansvarliges ansvarsområder. Banken fik påbud om at sikre en tilstrækkelig ressourcemæssig styrkelse af den risikoansvarliges funktion, som ved undersøgelsen alene bestod af den risikoansvarlige.

Hidtil er bankens direktion og bestyrelse primært blevet orienteret mundtligt af den risikoansvarlige om dennes analyser og vurderinger. Banken fik påbud om at sikre skriftlighed i den risikoansvarliges vurderinger bl.a. med henblik på at understøtte en tilstrækkelig drøftelse af vurderingerne.

Finanstilsynet vurderede endvidere, at bestyrelsens drøftelser og vurderinger af bankens risici på baggrund af redegørelsen ikke er refereret i tilstrækkeligt omfang i bestyrelsesprotokollen. Finanstilsynet har derfor givet påbud om at sikre, at dette sker.

Derudover har undersøgelsen ikke givet anledning til væsentlige tilsynsmæssige reaktioner.

Nordea Bank Danmark koncernen har opgjort sit solvensbehov pr. 31. december 2012 til 10,5 procent. Den faktiske solvens pr. 31. december 2012 var 18,2 procent. Inspektionen har ikke givet anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af koncernens solvensbehov.

 

Senest opdateret 19-04-2013