Redegørelse om inspektion i J.A.K. Andelskasse Østervrå

04-04-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var i februar 2013 på inspektion i J.A.K. Andelskasse Østervrå.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle andelskassens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Andelskassen har en traditionel forretningsmodel koncentreret i almindelige indlåns- og udlånsprodukter. Kunderne er hovedsageligt privatkunder samt mindre erhvervsdrivende.

Andelskassens udlån til private udgør ca. 45 pct. af de samlede udlån og garantier, mens udlån til erhverv udgør ca. 55 pct. Landbrug er med ca. 22 pct. af udlånsmassen den største branche.

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen andelskassens 21 største engagementer, herunder engagementer med direktionen og bestyrelsen. Gennemgangen af de 21 største engagementer svarede til ca. 62 pct. af den samlede udlånsmasse.

To af gennemgåede engagementer havde objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). Andelskassen havde nedskrevet på begge engagementer inden undersøgelsen, og Finanstilsynet fandt ikke grundlag for at foretage yderligere nedskrivninger på engagementerne.

Boniteten blandt andelskassens kunder er på niveau med gennemsnittet blandt institutterne i gruppe 4 (små pengeinstitutter). Andelskassen har en lavere blancoandel på udlån end gennemsnittet i gruppe 4.

Ved undersøgelsen gav Finanstilsynet påbud om, at andelskassens politikker skal leve op til kravene i bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter, og at forretningsgangene på kreditområdet skal ændres, så de følger kreditpolitikken. Andelskassen fik endvidere påbud om at udpege en risikoansvarlig og oprette en compliancefunktion.

Andelskassen fik herudover påbud om at tilrette den kvartalsvise engagementsrapportering til bestyrelsen, så der er opmærksomhed på de store og risikofyldte engagementer.

Andelskassen havde pr. ultimo december 2012 opgjort det individuelle solvensbehov til 33,2 pct. som følge af minimuskapitalkravet og den faktiske solvens til 41,7 pct. Finanstilsynet har på baggrund af undersøgelsen vurderet, at det opgjorte solvensbehov er tilstrækkeligt til at afdække andelskassens risici pr. ultimo december 2012.

 

Senest opdateret 04-04-2013