Redegørelse om inspektion i GrønlandsBANKEN A/S

28-09-2012

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i juli og august 2012 på inspektion i GrønlandsBANKEN A/S. På inspektionen blev alle bankens væsentligste områder gennemgået udfra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der efter Finanstilsynets opfattelse har den største risiko.

2. Sammenfatning og risikovurdering

GrønlandsBANKEN A/S er resultatet af en fusion mellem Nuna Bank A/S og Grønlandsbanken A/S. Banken skønnes at tegne sig for ca. 80 procent af kreditformidlingen i Grønland.

Bankens forretningsmodel koncentrerer sig om traditionelle produkter på ind- og udlånsområdet. Bankens udlånskunder er stort set alle bosiddende i Grønland.

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen bankens 63 største engagementer, alle engagementer med bestyrelse og direktion samt et mindre antal engagementer udtaget blandt bankens nedskrivningsengagementer, overtræksengagementer samt engagementer overgivet til inkasso. De 63 største engagementer udgjorde ca. 49 procent af bankens engagementsmasse pr. ultimo juni 2012.

Banken er karakteriseret ved, at ca. 13 procent af udlånene er til den  offentlige sektor,  46 procent  til erhverv og 41 til  privat. Bankens ejendomseksponering udgør 11,4 procent af udlånsmassen. Heri er ikke medregnet ejendomsengagementerne med Grønlands Selvstyre.

Ved indberetningen havde banken 10 store engagementer, jf. § 145 i lov om finansiel virksomhed, d.v.s. 10 enkeltengagementer, der hver udgjorde mere end 10 procent af basiskapitalen. Ud af disse 10 engagementer var 3 af engagementerne med virksomheder, der er 100 procent ejet af Grønlands Selvstyre. Banken modtog en risikooplysning om den store andel af store engagementer og om, at banken bør nedbringe disse.

Boniteten af bankens kunder er væsentligt over gennemsnittet blandt mindre pengeinstitutter (gruppe 3 institutter). Dette skal dog ses i lyset af at udviklingen på det grønlandske ejendomsmarked  har været anderledes end i Danmark, og at bankens selvstyreejede kunder har haft en pæn indtjening i de seneste år.

Finanstilsynet anførte over banken, at denne skal være agtpågivende overfor de risici, der kan opstå i forbindelse med realiseringen af større råstofprojekter.

Banken havde ved udgangen af juni 2012 opgjort det individuelle solvensbehov til 10,3 procent. Finanstilsynet fandt, at dette solvensbehov var tilstrækkeligt.

 

Senest opdateret 28-09-2012