Påtale for manglende skriftlig lønpolitik – Civiløkonomernes Tillægssikring, Gensidigt Forsikringsselskab - Lov om finansiel virksomhed § 71 stk. 1, nr. 9

17-09-2012

Finanstilsynets afgørelse af 11. september 2012. Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd

1. Finanstilsynets afgørelse

Finanstilsynet påtaler, at Civiløkonomernes Tillægssikring, Gensidigt Forsikringsselskab har overtrådt § 71, stk. 1, nr. 9, i lov om finansiel virksomhed, ved ikke i perioden fra 1. januar 2011 til 21. august 2012 at have en skriftlig lønpolitik.

Finanstilsynet har i den forbindelse lagt vægt på, at lønpolitikken skal foreligge skriftligt, for at lønpolitikken kan udgøre en effektiv form for virksomhedsstyring.

2. Sagsfremstilling

Som led i sit risikobaserede tilsyn har Finanstilsynet i 2011 anmodet samtlige finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder om at bekræfte, at virksomheden har en lønpolitik, som er godkendt af virksomhedens øverste organ.

I perioden fra maj 2011 til april 2012 har Finanstilsynet både telefonisk og pr. e-mail flere gange været i kontakt med Civiløkonomernes Tillægssikring, Gensidigt Forsikringsselskab (herefter ”Forsikringsselskabet”) (e-mail korrespondance er vedlagt som bilag 1-3). Forsikringsselskabet har i denne periode ikke fremsendt en lønpolitik til Finanstilsynet, men har orienteret om, at alene selskabets direktør ville være omfattet af en sådan lønpolitik, samt at direktøren var ansat i henhold til funktionærloven, og at der ikke blev benyttet bonusordninger m.v. Forsikringsselskabet oplyste ligeledes, at formanden i sin beretning for delegeretforsamlingen redegjorde for selskabets aflønning af bestyrelsen og direktionen.

Høring
Den 23. juli 2012 sendte Finanstilsynet udkast til afgørelse i høring, jf. bilag 5. Høringsfristen udsættes efter anmodning fra Forsikringsselskabet til 27. august 2012 og ligeledes efter anmodning fra selskabet afholdes der den 23. august 2012 et møde mellem selskabet og Finanstilsynet. Finanstilsynets referat af mødet er vedlagt som bilag 6.

Finanstilsynet modtager herefter Forsikringsselskabets høringssvar den 28. august 2012. Høringssvaret og de tilhørende bilag er vedlagt som bilag 7.

Forsikringsselskabet erklærer sig uenig i, at selskabet skulle have undladt at have en lønpolitik og -praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring. Således anføres det, at selskabet fra stiftelsen i 1986 og starten af 1987 har haft lønprincipper for aflønning og vederlæggelse, der er egnet til at modvirke usund risikovillig adfærd. Forsikringsselskabet finder, at deres principper er udmøntet i enkle og gennemskuelige aftaler om løn og vederlag, som aldrig har indeholdt elementer af variable lønformer.

Forsikringsselskabet angiver i høringssvaret, at lønprincipperne på stiftelsestidspunktet blev vedtaget af bestyrelsen og godkendt af delegeretforsamlingen, og at de har været gældende samtlige år fra 1986-1987. Det betyder blandt andet, at ledelse og aflønning skal være gennemskueligt og ansvarligt, at bestyrelsen skal have et beskedent honorar, at formanden skal kunne modtage op til det dobbelte af et menigt medlem, og at et medlem af bestyrelsen skal kunne modtage et forhøjet honorar, såfremt den pågældende har påtaget sig konkrete opgaver i usædvanligt omfang. Ifølge principperne skal direktionen ansættes efter funktionærloven med et fast pensionsbidrag.

Forsikringsselskabet har ikke i høringsperioden kunnet finde gamle dokumenter til bekræftelse af, at der eksisterer principper svarende til en lønpolitik. Selskabet anfører, at det måske vil være muligt, såfremt længere frist gives. Forsikringsselskabet vedlægger i stedet en erklæring fra selskabets bestyrelsesformand, som beskriver lønprincipperne.

Forsikringsselskabet angiver i høringssvaret, at bestyrelsen i februar 2011 drøftede ikrafttrædelsen af de nye aflønningsregler, hvorefter bestyrelsen fandt, at selskabets lønprincipper levede op til kravet i § 71, stk. 1, nr. 9, i lov om finansiel virksomhed.

Forsikringsselskabet gør endelig opmærksom på, at selskabet efter modtagelse af udkast til afgørelse har udarbejdet en skriftlig lønpolitik svarende til de principper, som selskabet oplyser, har været gældende siden 1986-1987, ligesom lønpolitikken er blevet godkendt af selskabets bestyrelse den 21. august 2012 og efterfølgende godkendt af delegeretforsamlingen den 24. august 2012.

3. Retligt grundlag

Aflønningsreglerne, som fremgår af § 71, stk. 1, nr. 9, og § 77 a-d i lov om finansiel virksomhed, samt den tilhørende aflønningsbekendtgørelse, trådte i kraft 1. januar 2011.

Det følger af § 71, stk. 1, nr. 9, i lov om finansiel virksomhed, at:

”En finansiel virksomhed skal have effektive former for virksomhedsstyring, herunder (..)

9) en lønpolitik og -praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring.”

Lovens regler er uddybet i aflønningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder). Af bekendtgørelsens § 4 fremgår følgende omkring lønpolitikken:

”Bestyrelsen skal fastlægge virksomhedens lønpolitik, herunder pensionspolitik og retningslinjer for tildeling af fratrædelsesgodtgørelser, for så vidt angår personerne nævnt i § 2, og har ansvaret for dens gennemførelse (….).”

Bestemmelsen skal læses sammen med § 71, stk. 1, nr. 9, i lov om finansiel virksomhed, og pålægger virksomheden at have en lønpolitik.

Der er endvidere udarbejdet en vejledning om fortolkning af § 71, stk. 1, nr. 9 og §§ 77 a-d i lov om finansiel virksomhed, samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder (vejledning nr. 9093 af 7. februar 2012). Af vejledningens afsnit 1.1. fremgår følgende:

”Kravet om udarbejdelse af en lønpolitik og -praksis gælder alle finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder uanset størrelse, antal ansatte, om virksomheden udbetaler løn, om der betales variabel aflønning m.v. Det er ikke muligt at undtage virksomheder fra kravet om udarbejdelse af en lønpolitik, idet en sådan undtagelse vil stride mod kravet i både direktivet og den politiske aftale om, at alle virksomheder skal have en lønpolitik.

Virksomhedens lønpolitik skal i hvert fald indeholde retningslinjer for tildeling af variabel løn, pensionspolitik samt retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelser for så vidt angår direktion, bestyrelse og væsentlige risikotagere, jf. bekendtgørelsens § 4. Inden for disse rammer må virksomheden selv vurdere, hvilke forhold der skal behandles i lønpolitikken.”

4. Vurdering

Ifølge § 71, stk. 1, nr. 9, i lov om finansiel virksomhed, skal en finansiel virksomhed have effektive former for virksomhedsstyring, herunder skal virksomheden have en lønpolitik og –praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring.

Det er Forsikringsselskabets ansvar at kunne dokumentere, at selskabet har en lønpolitik og –praksis.
 
Finanstilsynet har gentagne gange siden reglernes ikrafttrædelse bedt Forsikringsselskabet om at fremsende selskabets lønpolitik. Inden for høringsfristen har det endvidere ikke være muligt for Forsikringsselskabet at dokumentere, at selskabet har haft en lønpolitik.

Det er efter Finanstilsynets opfattelse ikke tilstrækkeligt, at Forsikringsselskabet i sit høringssvar redegør for, at selskabet har haft lønprincipper siden 1986-1987, hvilket tilsvarende erklæres af formanden.

Finanstilsynet vurderer, at en lønpolitik kun kan udgøre en effektiv form for virksomhedsstyring, hvis den foreligger skriftlig. Det er fx ifølge aflønningsbekendtgørelsens § 5 et krav, at bestyrelsen gennemgår lønpolitikken mindst en gang årligt med henblik på at tilpasse lønpolitikken til virksomhedens udvikling. Endvidere skal virksomhedens ansatte omfattet af aflønningsreglerne til enhver tid have mulighed for at gøre sig bekendt med den seneste lønpolitik, jf. § 14 i aflønningsbekendtgørelsen. Sådanne krav kan kun efterleves, hvis en lønpolitik foreligger skriftligt.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens bestyrelse ikke har haft fastlagt en skriftlig lønpolitik, som krævet efter § 71, stk. 1, nr. 9, i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynet bemærker, at selskabet i løbet af høringsperioden har udarbejdet en skriftlig lønpolitik.

5. Klagevejledning

Finanstilsynets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet skal gøre opmærksom på, at det kan være forbundet med et gebyr at klage.

6. Offentliggørelse

Det følger af § 354 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet skal orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Det Finansielle Virksomhedsråd. Påtalen vil derfor blive offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

Senest opdateret 17-09-2012