Redegørelse om inspektion i Nordea Bank Danmark A/S (kreditområdet)

21-12-2012

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i november 2012 på inspektion i Nordea Bank Danmark A/S. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, det vil sige en undersøgelse af et eller flere udvalgte områder.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet kreditområdet vedrørende bankens store erhvervskunder, herunder shipping og leveraged finance (udlån til virksomhedskøb). Inspektionen omfattede også engagementer med bankens ledelse.

Formålet med inspektionen var at vurdere bankens kreditstyring, nedskrivninger og solvensbehov på kreditområdet.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet havde til inspektionen udvalgt 174 engagementer fordelt på henholdsvis en tilfældig udvalgt stikprøve på 75 erhvervsengagementer i størrelsesintervallet 50 – 500 mio. kr., subjektivt udvalgte erhvervsengagementer på over 500 mio. kr., shipping engagementer over 50 mio. kr. og leveraged finance engagementer over 10 mio. kr.

Finanstilsynet fandt, at boniteten af bankens store udlånskunder var på niveau med boniteten af kunderne hos andre større danske banker.

Finanstilsynet vurderede, at bankens kreditstyring generelt var tilfredsstillende, og at beslutningsgrundlaget med analyser af sagernes risici havde en god kvalitet sammenlignet med andre større danske banker. Finanstilsynet fandt imidlertid, at banken i en del tilfælde manglede at konstatere, at der var indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). Finanstilsynet gav banken påbud om at sikre, at der konstateres OIV efter reglerne, så der i tide bliver vurderet et eventuelt nedskrivningsbehov.

Finanstilsynet vurderede desuden, at bankens interne rating af kunder med svaghedstegn i mange tilfælde var for positiv, og at banken var sen til at nedrate. Når der ses bort fra engagementer med bankens ledelse, var ratingen i 17 ud af 157 engagementer for positiv, svarende til 11 pct. Heraf var det for shipping engagementer 7 ud af 17, svarende til 41 pct. Finanstilsynet gav banken påbud om at sikre, at ratingen af kunderne er retvisende, hvilket er forudsætningen for en korrekt opgørelse af de risikovægtede poster.

Finanstilsynet har i forbindelse med tidligere inspektioner givet påbud vedrørende manglende konstatering af OIV og retvisende ratings. Finanstilsynet gav derfor banken påbud om at gennemføre en analyse af, hvorfor det ikke hidtil er lykkedes at opnå en tilstrækkelig forbedring på disse områder. Herunder skal banken udarbejde en plan for, hvordan den nu vil sikre efterlevelse af påbuddene.

Finanstilsynet konstaterede, at bankens nedskrivningsberegninger for udvalgte kundesegmenter (leveraged finance, andelsboligforeninger og shipping) ikke fuldt ud var i overensstemmelse med reglerne. Finanstilsynet gav banken påbud om at sikre, at nedskrivningerne for de pågældende kundesegmenter foretages i henhold til regnskabsreglerne. For så vidt angår leveraged finance og andelsboligforeninger understøttes Finanstilsynets observationer af konkrete sammenligninger med andre institutters nedskrivningspraksis i lignende engagementer. Finanstilsynet konstaterede samlet set ved inspektionen, at der i et begrænset antal sager var et nedskrivningsbehov på ca. 340 mio. kr. i forhold til bankens egne vurderinger før inspektionen. Derudover vurderede Finanstilsynet, at bankens nedskrivninger sammenlignet med andre større danske banker ligger i den lave ende af det interval, regnskabsreglerne giver mulighed for.

Med hensyn til bestyrelsens arbejde gav Finanstilsynet banken en risikooplysning om, at referaterne af bestyrelsens drøftelser er mere summariske end hos andre større danske banker, hvilket indebærer risiko for uklarhed om grundlaget for bestyrelsens beslutninger.

Finanstilsynet gav endvidere banken nogle mindre væsentlige påbud i forhold til kreditstyringen.

Nordea Bank Danmark koncernen har opgjort sit solvensbehov pr. 30. september 2012 til 10,5 procent. Den faktiske solvens pr. 30. september 2012 var 15,6 procent. Inspektionen har ikke givet anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af koncernens solvensbehov.

 

 

Senest opdateret 21-12-2012