Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Bank

02-04-2012

 

Indledning

Finanstilsynet var på inspektion i Alm. Brand Bank A/S i december 2011 – februar 2012. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Bankens forretningsmodel er under forandring. Bankens engagementer er delt op i en fortsættende portefølje og en portefølje, som banken ønsker at afvikle, herunder udlån til erhverv, landbrug og pantebreve. Bankens afviklingsportefølje udgør ca. 68 pct. af de samlede udlån svarende til godt 7 mia. kr. Det har primært for landbrugskunderne vist sig sværere end forventet at holde den planlagte afviklingsstrategi.

Finanstilsynet gav en risikooplysning om, at bankens forretningsmodel er udfordret af, at bankens budgetterede basisindtjening er meget lav og derfor kun i begrænset omfang kan absorbere fremtidige tab.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet bankens 65 største udlånsengagementer, 250 stikprøveengagementer blandt bankens øvrige engagementer samt 284 pantebreve. Derudover blev samtlige engagementer med bankens bestyrelse og direktion gennemgået.

Bankens udlån til store erhvervskunder vedrører finansiering af ejendomme i Danmark, pantebrevsfinansiering og en større landbrugsportefølje. Finanstilsynet konstaterede på undersøgelsen, at kreditkvaliteten af bankens store udlånsengagementer fortsat er dårlig, hvilket afspejler sig i, at kun 12 pct. af de store engagementer udviser normal kreditrisiko uden svaghedstegn, og at der er konstateret OIV (objektiv indikation for værdiforringelse) på ca. halvdelen af engagementerne.

Bankens pantebrevseksponering udgør i alt ca. 3,6 mia. kr. og består blandt andet af pantebreve i ejendomme i udkantsområder samt ejendomme med et eller flere udlæg. En væsentlig del vedrører overbelånte ejendomme, og over halvdelen ligger ud over 100 pct. af ejendomsvurderingen eller har restancer. Banken har samlet set i form af nedskrivninger og solvensreservationer reserveret 1,5 mia. kr. til tab på denne portefølje. Finanstilsynets gennemgang af en stikprøve peger på, at disse reservationer er passende.

Finanstilsynet kunne konstatere, at bankens vurderinger af ejendomme generelt var i overensstemmelse med Finanstilsynets vurderinger. Gennemgangen af bankens engagementer gav dog anledning til yderligere nedskrivninger på ca. 190 mio. kr., primært på bankens landbrugskunder. En mindre del af dette beløb havde banken allerede planlagt at nedskrive.

Banken havde i forvejen reserveret yderligere kapital på bankens afviklingsportefølje, herunder landbrug, ved opgørelse af solvensbehovet.

Det er videre Finanstilsynets vurdering, at bankens praksis på kreditområdet er forbedret siden seneste inspektion, men gennemgangen gav imidlertid anledning til en række påbud relateret til kreditstyringen, herunder om opdatering af sikkerhedsværdier og kvaliteten af bankens beslutningsgrundlag.

I forbindelse med gennemgangen af engagementerne med bestyrelse og direktion gav Finanstilsynet en risikooplysning med henvisning til fit and proper reglerne, da et af bestyrelsesmedlemmerne tillige er bestyrelsesmedlem i et ejendomsselskab med lån i Alm. Brand Bank. Engagementet er meget svagt, uden at der er konstateret OIV.

Finanstilsynet gennemgik også bestyrelsens opgavevaretagelse og forretningsorden m.v., bankens markedsrisici samt økonomi- og regnskabsområdet. Gennemgangen af disse områder gav anledning til enkelte påbud.

Bankens faktiske solvens var på 16,8 pct. ultimo 2011. Banken har ultimo februar fået tilført 300 mio. kr. i egenkapital, der har bragt bankens solvens op på 19,4 pct. Bankens individuelle solvensbehov er af bankens bestyrelse fastsat til 15,4 pct. pr ultimo 2011. Det er Finanstilsynets vurdering, at dette solvensbehov tager tilstrækkeligt højde for de nuværende risici i banken.

Bankens likviditetsmæssige overdækning var pr. 30. september 2011 på 345,6 pct. over kravene i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen bankens likviditet og bankens beredskabsplan for likviditet og funding. Finanstilsynet vurderede, at bankens beredskabsplan var utilstrækkelig i forhold til lovkravene. Banken fik derfor påbud om at forbedre kvaliteten af beredskabsplanen. Det er dog Finanstilsynets opfattelse, at banken aktuelt har en forsvarlig likviditet.

Banken skulle på undersøgelsestidspunktet tilbagebetale lån for 9,9 mia. kr. i 2012 og 2013, herunder 6 mia. kr. statsgaranteret lån og banken havde derfor iværksat en række initiativer for at sikre tilstrækkelig likviditet til indfrielse af disse lån. Banken har førtidsindfriet statsgaranterede obligationer for 2 mia. kr. pr. 30. juni 2012, samt tilbagekøbt obligationer for yderligere 2 mia. kr. pr. 23. marts 2012. 

Finanstilsynet gav banken en risikooplysning om, at bankens overordnede plan for likviditeten frem mod juli 2013 er forbundet med store usikkerhedsmomenter. Banken har over for Finanstilsynet redegjort nærmere for bankens forventninger til udviklingen i bankens likviditet og har fået påbud om løbende at holde Finanstilsynet orienteret om bankens plan for at skaffe holdbar likviditet.

 

Senest opdateret 02-04-2012