Påbud om at ændre i TV-reklame, så væsentlig information ikke udelades - Forsikringsselskabet Alka

09-11-2011

Finanstilsynets afgørelse af 26. september 2011.Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 4, stk 1

I en TV-reklame om månedlig betaling oplyste Alka ikke, at muligheden for månedlig betaling var betinget af at kunden har 2 individuelle policer i selskabet

Afgørelse
Det er en væsentlig information at tilbuddet om månedlig betaling er betinget af at kunden har to individuelle policer i selskabet. Udeladelse af denne oplysning i en TV-reklame er egnet til mærkbart at forvride kundernes økonomiske adfærd og dermed i strid med § 4, stk. 1 i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder.

Finanstilsynet påbyder derfor i medfør af § 33, stk. 1, jf. § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 965 af 30. september 2009 om god skik for finansielle virksomheder, Alka Forsikring om at ændre i selskabets markedsføring, så væsentlige oplysninger ikke udelades.

Sagsfremstilling
Finanstilsynet modtog den 24. august 2011 en klage over at Alka Forsikring i en TV reklame – Alka månedlig betaling: Vægtløfter, ikke oplyser, at tilbuddet om månedlig betaling er betinget af mindst 2 forsikringer hos selskabet.

Finanstilsynet anmodede ved brev af den 26. august 2011 Alka Forsikring om en redegørelse for TV-reklamen.

Tilsynet modtog den 12. september 2011 Alka Forsikrings redegørelse.

I redegørelsen oplyser Alka Forsikring, at der i reklamen er et ”speak” der  siger: ”hvorfor betale dine forsikringer forud for et helt år? Nu tilbyder Alka månedlig betaling, så udgifterne bliver lidt lettere at løfte. Det synes vi er det mest enkle. Se mere på alka.dk eller 70121416”. Og imens speaken lyder, vises teksten: ”se betingelser på Alka.dk”.

Alka Forsikring oplyser endvidere at der på forsiden af alka.dk er vist en vægtløfter med overskriften ”månedlig betaling” og klikker man herpå kommer betingelserne for månedlig betaling frem, herunder kravet om minimum to individuelle policer.

Det oplyses ligeledes, at hvis der ringes til Alka Forsikring om muligheden for ”månedlig betaling”, er medarbejderne instrueret i bl.a. at oplyse kravet om minimum to individuelle policer.

Retligt grundlag
§ 4 i god skik bekendtgørelsen, indeholder et forbud mod undladelse af væsentlige informationer.

Bekendtgørelsens § 4 har følgende ordlyd:

§ 4. En finansiel virksomhed ikke må anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, hvis dette er egnet til mærkbart at forvride kundernes økonomiske adfærd på markedet.

Stk. 2. Markedsføringen må endvidere ikke i sit indhold, sin form eller den anvendte fremgangsmåde være vildledende, aggressiv eller udsætte kunderne for utilbørlig påvirkning, og som er egnet til mærkbart at forvride deres økonomiske adfærd, er ikke tilladt.

Finanstilsynets vurdering
Finanstilsynet har noteret , at der i Alka Forsikrings TV-reklame – Alka månedlig betaling: Vægtløfter, bliver anført,  at man kan se betingelserne på Alka.dk. Det er dog tilsynets vurdering at informationen om, at tilbuddet er betinget af 2 individuelle policer, er af så væsentlig karakter og essentiel for kundens vurdering af produktet, at manglende oplysning herom i TV-reklamen er egnet til mærkbart at forvride kundens økonomiske adfærd.

Finanstilsynet finder derfor, at Alka Forsikring, ved ikke at oplyse direkte om at tilbuddet er betinget af 2 individuelle policer, har handlet i strid med § 4, stk 1, i bekendtgørelsen om god skik bekendtgørelsen.

Finanstilsynet påbyder derfor i medfør af § 33, stk. 1, jf. § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 965 af 30. september 2009 om god skik for finansielle virksomheder, Alka Forsikring om at ophøre med at undlade væsentlige oplysninger i deres markedsføring.

Finanstilsynets afgørelse kan senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet.

Det følger af § 354b i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet skal orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Finanstilsynet og som er af almen interesse. Finanstilsynet finder, at denne sag er af almen interesse og påbuddet vil derfor blive offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

Senest opdateret 09-11-2011