Redegørelse om inspektion i FIH Erhvervsbank A/S og FIH Kapital Bank A/S

10-02-2011

 

Indledning


Finanstilsynet var på inspektion i FIH Erhvervsbank A/S og FIH Kapital Bank A/S i november/december 2010.  Inspektionen var en funktionsundersøgelse, det vil sige en undersøgelse af et eller flere udvalgte områder. For FIH Erhvervsbank omfattede inspektionen kreditområdet, solvensbehovet vedrørende kreditområdet og bestyrelsens opgavevaretagelse. Derudover omfattede inspektionen kreditområdet i FIH Kapital Bank, hvor datterbankens udlånsengagementer indgik sammen med udlånsengagementer fra FIH Erhvervsbank.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

Sammenfatning og risikovurdering


Finanstilsynet gennemgik ved inspektionen 176 udlånsengagementer. Hovedparten af bankens største engagementer (over 250 mio. kr.) blev gennemgået. Disse engagementer var subjektivt udvalgt af Finanstilsynet, mens de øvrige engagementer i størrelsesintervallet 5 til 250 mio. kr. var fordelt på forskellige stikprøver.

Finanstilsynet vurderede, at kvaliteten af bankens beslutningsgrundlag var bedre end gennemsnittet for større banker, og at bankens kreditstyring generelt var god.

Banken har risikokoncentration inden for ejendomsrelaterede engagementer, herunder en stor andel af tyske ejendomme. Finanstilsynet konstaterede, at ejendomsengagementerne i de fleste tilfælde er dækket af 1. prioritetspant i de belånte ejendomme. Der er endvidere en risikokoncentration inden for struktureret finansiering, det vil sige kapitalfondes og lignende investorers lånefinansiering af holdingselskaber, som ejer datterselskaber med erhvervsvirksomhed. Banken har oplyst, at den, som et led i bankens nye strategi, arbejder på at nedbringe de forskellige risikokoncentrationer.

Finanstilsynet konstaterede ved gennemgangen af engagementerne, at der på undersøgelsestidspunktet var behov for nedskrivninger i størrelsesordenen 680 mio. kr. på bankens engagementer over 250 mio. kr. Banken havde selv identificeret en del af nedskrivningerne inden inspektionen.

Det var Finanstilsynets vurdering, at banken i nogle tilfælde anvendte for optimistiske værdiansættelser af sikkerheder i nedskrivningsberegningerne. Banken fik påbud om at sikre, at der i nedskrivningsberegningerne tages udgangspunkt i bankens bedste skøn over betalingsrækkerne, ud fra den strategi banken har lagt for engagementet, fx akkord eller konkurs.

Finanstilsynet fandt engagementer, hvor banken manglede at konstatere, at der var indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). I disse engagementer havde banken således ikke foretaget en nedskrivningsberegning. Finanstilsynet gav banken påbud om at sikre, at der konstateres OIV efter reglerne, således at der i tide bliver udarbejdet en nedskrivningsberegning.

Det var Finanstilsynets vurdering, at bankens gruppevise nedskrivninger var for små. Banken havde nogle grupper af udlån og tilgodehavender, hvorpå der ikke blev foretaget gruppevise nedskrivninger. Finanstilsynet gav banken påbud om at sikre, at alle udlån og tilgodehavender, der ikke er nedskrevet individuelt, behandles gruppevist. Banken skulle endvidere ændre sin model for gruppevise nedskrivninger eller supplere den med et ledelsesmæssigt skøn.

Banken har foretaget store nedskrivninger i 4. kvartal 2010. Efter disse nedskrivninger vurderer Finanstilsynet, at regnskabsreglernes krav til nedskrivninger er opfyldt.

Finanstilsynet bemærkede, at det generelt ikke fremgik af bestyrelsens forhandlingsprotokol, at bestyrelsen drøftede de kreditsager, der var til behandling på bestyrelsesmødet. Bestyrelsen fik påbud om at sikre, at væsentlige drøftelser af sager til bevilling fremgår af forhandlingsprotokollen.

Finanstilsynet konstaterede, at mange kreditsager blev bevilget på skriftlige bestyrelsesmøder. Det fremgik ikke af bestyrelsens forretningsorden, hvilke sager der er egnede til skriftlige bestyrelsesmøder. Derudover konstaterede Finanstilsynet, at tilkendegivelser fra de skriftlige bestyrelsesmøder ikke fremgik af forhandlingsprotokollen. Finanstilsynet gav bestyrelsen påbud om at tilrette forretningsordenen, så det fremgår, hvilke sager bestyrelsen anser for egnede til skriftlig behandling, samt sikre, at tilkendegivelser mv. fra skriftlige bestyrelsesmøder fremgår af forhandlingsprotokollen.

Finanstilsynet konstaterede, at banken i sin solvensmodel ikke beregnede solvens på udlånssager, der var nedskrevet. Nedskrivninger skal beregnes ud fra et neutralitetsprincip, mens solvensbehovet skal fastsættes ud fra et forsigtighedsprincip. Som hovedregel vil der derfor være behov for at afsætte solvens på nedskrivningssager. Banken fik påbud om at ændre sin procedure for beregning af solvensbehov, så der også beregnes solvens i udlånssager, der er nedskrevet.

Banken har inddraget resultatet af kreditundersøgelsen i den seneste opgørelse af solvensbehovet, som banken på koncernniveau har opgjort til 9,9 procent pr. 31. december 2010. Finanstilsynet vurderer, at dette tager højde for de risici, der blev konstateret på inspektionen. Den faktiske solvens pr. 31. december 2010 var 15,4 procent.

Inspektionen omfattede ikke bankens likviditet. Det er dog et emne, Finanstilsynet følger tæt, da banken med tilsagn fra Finansiel Stabilitet har udstedt for 50 mia. kr. obligationer med statsgaranti, hvor en del udløber i 2. halvår 2012 og resten i 1. halvår 2013. Finanstilsynet gav banken en risikooplysning om vigtigheden af, at banken fortsat har fokus på likviditet og funding, herunder på optagelse af ny funding i god tid inden udløbet af de statsgaranterede obligationer. Det er Finanstilsynets opfattelse, at banken har denne fokus.

 

Senest opdateret 10-02-2011