Redegørelse om inspektion i P/F BankNordik

12-12-2011

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i juni/juli 2011 på ordinær inspektion i P/F BankNordik.

Følgende risikoområder blev gennemgået ud fra et risikobaseret synspunkt med hovedvægt på kreditrisici: Bestyrelsens og direktionens arbejde, bankens solvensbehovsopgørelse, kreditrisici, markedsrisici, likviditetsrisici, økonomiområdet, it-området, revision og koncernforhold.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse for Færøerne om pengeinstitutters pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Banken har bankaktiviteter på Færøerne, Grønland og i Danmark. Forretningsmodellen er primært at yde lån til privatkunder og mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder samt offentlige kunder.    

Bankens udlån og garantier til danske kunder udgjorde pr. 20. juni 2011 cirka 21 procent af bankens samlede udlån og garantier. Efter overtagelsen af Amagerbankens grønne del pr. 1. juli 2011 er andelen steget til cirka 45 procent.

Banken havde en samlet eksponering mod erhvervskunder på cirka 48 procent før købet af Amagerbanken. Efter overtagelsen er denne andel faldet til cirka 44 procent.

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen, som fandt sted før overtagelsen af Amagerbankens grønne del, bankens 75 største færøsk/grønlandske engagementer og 74 største danske engagementer samt engagementer med bestyrelse og direktion. Gennemgangen omfattede cirka 40 procent af bankens samlede udlån og garantier.

Kreditkvaliteten af de gennemgåede engagementer på Færøerne og Grøn-land ligger over gennemsnittet for pengeinstitutter i gruppe 2. Det afspejler blandt andet, at der blandt bankens større engagementer er flere offentlige institutioner.

Kreditkvaliteten af de gennemgåede engagementer i Danmark ligger ligeledes over gennemsnittet for pengeinstitutter i gruppe 2. Det afspejler blandt andet, at banken ved overtagelsen af en række filialer fra Sparbank i 2010 benyttede sig af muligheden for at fravælge engagementer.

Der blev meddelt påbud om en mernedskrivning på 1,6 mio. kr. på et engagement.

Med købet af Amagerbanken har BankNordik øget sin geografiske spredning. Det er Finanstilsynets erfaring, at en sådan øget geografisk spredning i sig selv udgør en væsentlig risiko.

Finanstilsynet gav derfor en risikooplysning om, at det er vitalt for banken at sikre sig, at organisation og kontrolmiljø holder trit med væksten, samtidig med at forskellige kreditkulturer integreres hurtigt.

Banken bør fremadrettet sikre en konsolidering af de overtagne aktiviteter frem for at satse på yderligere vækst, og bankens ledelse bør have særlig fokus på aktiviteterne i de danske og grønlandske filialer.

Købet af Amagerbanken betyder også, at bankens solvens ikke længere er højere end i andre mellemstore institutter, men tværtimod nu ligger under gennemsnittet. 

Banken havde pr. 31. marts 2011 opgjort sit solvensbehov til 8,1 procent, mens den faktiske solvens var 17,1 procent (før køb af Amagerbanken). Finanstilsynet vurderede på baggrund af undersøgelsen solvensbehovet til at være 8,8 procent og påbød samtidig at korrigere flere fejl og misforståelser i den anvendte metode.

Banken har pr. 30. juni 2011 indberettet og offentliggjort et solvensbehov på 8,8 procent. Banken blev i den forbindelse påbudt at opruste økonomifunktionen og gøre sig mindre afhængig af nøglepersoner. 

Banken fik på undersøgelsen en række yderligere påbud og risikooplysninger vedrørende ledelse og kreditstyring.

Som risikooplysning blev det f. eks. meddelt, at bestyrelsens kreditinstruks til direktionen forekommer meget høj, hvilket kan medføre, at bestyrelsen ikke bevilger tilstrækkeligt mange engagementer.

Der blev f.eks. også meddelt påbud om, at der skulle foreligge en bestyrelsesgodkendt it-sikkerhedspolitik og it-beredskabsplan.

 

 

Senest opdateret 12-12-2011