Redegørelse om inspektion i Danske Bank i Irland

30-09-2010

 

1. Indledning


Finanstilsynet var i juni-juli 2010 på inspektion i Danske Banks filial i Irland – National Irish Bank. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, det vil sige en undersøgelse af et eller flere udvalgte områder. På inspektionen gennemgik Finanstilsynet kreditområdet i filialen som en opfølgning på tidligere inspektioner – senest i september 2008 og maj 2009.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutters pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet.

2. Sammenfatning og risikovurdering


Finanstilsynet gennemgik ved inspektionen 115 udlånsengagementer i størrelsesintervallet fra 590.000 euro til 305 mio. euro. Engagementerne var fordelt på flere forskellige stikprøver.

Finanstilsynet fandt ikke grundlag for at påbyde banken at foretage yderligere nedskrivninger på udlån i den irske filial. Vurderingen er, at banken – i kraft af betydelige nedskrivninger i blandt andet første og andet kvartal 2010 – har nedskrevet tilstrækkeligt. Som følge af vanskelige forhold på det irske marked må der også fremover forventes større nedskrivninger end i et normalt marked.

Medvirkende hertil er, at banken i betydeligt omfang har ydet lån til finansiering af fast ejendom. Det irske ejendomsmarked er præget af usikkerhed i prisfastsættelsen, meget få gennemførte handler og manglende gennemsigtighed om vilkår for de handler, der gennemføres.

Finanstilsynet vurderer, at der navnlig er usikkerhed om værdien af grundarealer til udvikling og udlejede mindre beboelsesejendomme, som banken har værdiansat ud fra et prisindex.
Den overvejende del af udlånene er ydet på markedsrentevilkår. På en del udlån er låntagerne udelukkende i stand til at betale renter og eventuelle afdrag, fordi den korte rente p.t. er historisk lav. Selvom der er nedskrevet på sådanne lån, er der en betydelig kreditrisiko forbundet med fremtidige rentestigninger.

Banken har efter Finanstilsynets inspektion i september 2008 foretaget betydelige og nødvendige tiltag til at forbedre kreditstyringen i den irske filial. En del af disse tiltag var under igangsættelse ved Finanstilsynets opfølgningsinspektion i maj 2009. Finanstilsynet vurderer efter den seneste inspektion, at bankens kreditstyring nu er tilpasset de vanskelige forhold på det irske marked, som indebærer, at der også i lang tid fremover må forventes at være behov for en stram styring og tæt opfølgning med henblik på at minimere tab.

Finanstilsynet bemærker dog generelt for udlån baseret på fast ejendom, at banken skal udbygge og standardisere bevillings- og opfølgningsgrundlaget, således at beslutninger træffes på et mere fyldestgørende og konsistent grundlag. Finanstilsynet har derfor påbudt banken at udarbejde en plan for tiltag til væsentlige forbedringer af beslutningsgrundlaget.

Banken fik påbud om i enkelte tilfælde at konsolidere to eller flere udlån på grund af sammenhængende risiko mellem udlånene. I ingen af de konkrete tilfælde indebærer det en forøget risiko for banken, at de pågældende udlån er vurderet separat.

Danske Bank koncernen har opgjort sit solvensbehov pr. 31. marts 2010 til 10,3 procent. Den faktiske solvens pr. 31. marts 2010 var 17,9 procent.

Banken har som følge af den betydelige usikkerhed om kreditrisikoen på udlånene i den irske filial ved opgørelsen af solvensbehovet afsat betydelig kapital til dækning af risikoen. Denne inspektion gav ikke Finanstilsynet anledning til at anfægte bankens vurdering af denne risiko.

 

Senest opdateret 30-09-2010