Redegørelse for inspektion i Aarhus Lokalbank Aktieselskab

30-09-2010

 

Indledning


Finanstilsynet var i 4 dage i perioden juni til september 2010 på inspektion i Aarhus Lokalbank Aktieselskab.

Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor udvalgte områder i banken blev undersøgt. På inspektionen gennemgik Finanstilsynet:
  • Kreditområdet
  • Solvensbehovet
  • Ledelsens arbejde


Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutters pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet.

Sammenfatning og risikovurdering


Finanstilsynet gennemgik på inspektionen 26 udvalgte udlånsengagementer. Derudover blev kreditpolitikken og forretningsgangene på kreditområdet gennemgået.

Banken har en høj andel af erhvervsengagementer og en høj risikoprofil på erhvervsengagementerne, hvoraf en stor andel består af udlån til ejendomsselskaber og til kommanditselskaber. Finanstilsynet vurderer, at banken har relativt mange store engagementer med svaghedstegn. Banken har endvidere en høj andel af udlån i forhold til egenkapital. Samlet set er det Finanstilsynets vurdering, at der er behov for at nedbringe bankens risici. Det understreges også af bankens lave tabskapacitet.

Banken skal ultimo året redegøre for, hvilke tiltag banken har taget med henblik på at nedbringe bankens risici.

Banken fik påbud om yderligere nedskrivninger pr. 30. juni 2010 på udlån og hensættelse på garantier på ca. 50 mio. kr. Finanstilsynet gav også påbud om, at banken i forhold til 4 engagementer med svaghedstegn skal foretage nedskrivningsberegning pr. 30. september 2010.  Banken modtog samtidig en risikooplysning om, at forretningsmodellen på erhvervsområdet indebærer risiko for yderligere betydelige tab.

Banken har opgjort solvensbehovet pr. 30. juni 2010 til 11,16 procent. Den faktiske solvens var pr. 30. juni 2010 17,2 procent. Finanstilsynet fandt, at bankens solvensbehov skulle øges fra de 11,16 procent. Banken har efterfølgende meddelt Finanstilsynet, at det individuelle solvensbehov er øget til 12,1 procent. Finanstilsynet vurderer, at opgørelsen tager højde for bankens risici, men en yderligere negativ udvikling på de svage engagementer kan få en negativ indvirkning på det individuelle solvensbehov.

Banken offentliggjorde pr. 30. juni 2010 en kernekapitalprocent på 10,0 procent. Kernekapitalprocenten er 9,3 procent. Fejlen i opgørelsen medfører dog ingen ændring i selve solvensprocenten. Finanstilsynet har givet banken påbud om at rette kernekapitalprocenten.

Banken har i forbindelse med inspektionen fået en række påbud om at opdatere bestyrelsens retningslinjer til direktionen og mindst én gang årligt vurdere og eventuelt ajourføre kreditpolitikken.

Finanstilsynet meddelte banken, at den skal overveje, om bevillingsinstruksgrænsen til direktøren til at bevilge udlånsengagementer skal nedsættes, da den er høj i forhold til sammenlignelige institutter og i forhold til det antal engagementer, bestyrelsen bevilger. Herudover har banken fået påbud om, at bestyrelsen løbende skal modtage periodiske rapporter om udviklingen i bankens udlån.

Der er givet påbud om, at udlånsengagementer med bestyrelse og direktion herunder økonomiske oplysninger skal gennemgås mindst én gang årligt. Banken har fået påtale for, at et af disse engagementer ikke var på markedsmæssige vilkår. Engagementet er efterfølgende bevilget på markedsmæssige vilkår.

Banken har i forhold til sammenlignelige institutter mange store engagementer med store blancoelementer, der er relateret til bestyrelsen – f. eks hvor et bestyrelsesmedlem har betydende ejerandele i et selskab uden at sidde i dette selskabs bestyrelse eller deltage i selskabets daglige drift.

Finanstilsynet har derfor bedt om en samlet redegørelse den 20. oktober 2010 vedr. disse engagementer og de vilkår, der gælder for dem. Bankens opmærksomhed er henledt på, at banken i særlig grad skal overvåge forsvarligheden og forløbet af disse engagementer.

Desuden har banken fået påbud om at opdatere forretningsgangene på kreditområdet. Finanstilsynet meddelte endvidere banken, at den fremover bør præcisere vilkårene for ejendomsfinansiering og udarbejde handlingsplan for svage engagementer.

Banken har modtaget en risikooplysning om, at ledelsen i god tid skal forholde sig til indfasningen af den såkaldte tilsynsdiamant med grænseværdier, som banken bør ligge indenfor fra ultimo 2012. Herunder særligt, at den samlede ejendomseksponering bør nedbringes, så den udgør mindre end 25 procent af de samlede udlån. Pr. 30. juni 2010 var bankens ejendomseksponering på 34,2 procent af udlånene.

Finanstilsynet henstillede i 2009, at banken afviklede incitamentsprogrammet for de ledende medarbejdere, idet tilsynet fandt, at programmet hæmmede en forsvarlig og effektiv risikostyring i banken. Finanstilsynet har bedt om en fyldestgørende redegørelse for, at afviklingen er foregået på markedsmæssige vilkår.

Endvidere er der på området for bestyrelsens arbejde givet påbud om, at protokollaterne fra bestyrelsesmøderne skal indeholde en beskrivelse af de drøftelser, der har fundet sted på møderne.

 

Senest opdateret 30-09-2010