Afgørelse vedrørende nedskrivning på 4 engagementer i Eik Banki P/F

28-09-2010

Regnskabsregler: IAS 39.59 og IAS 39.63Dokumenttype: Halvårsrapport for 1. halvår 2010Regnskabsår: 1. halvår 2010Afgørelsesdato: 27. september 2010

 

     

Indledning

Finanstilsynet foretog i forbindelse med en inspektion af Eik Bank A/S og EIK Banki P/F i september 2010 en gennemgang af bankernes engagementer. Det blev i den forbindelse konstateret, at der var væsentlig forskel på bankernes vurdering af behovet for nedskrivninger på 4 engagementer og tilsynets vurdering. Dels var der for nogle af engagementernes vedkommende forskel på vurderingen af, hvorvidt der var objektiv indikation for værdiforringelse på engagementerne, dels var der forskel på vurderingen af, hvorledes nedskrivningerne skulle beregnes.


 

Fondsrådets afgørelse

Det er Fondsrådets opfattelse, at Eik Banki P/F’s halvårsrapport for 1. halvår 2010 indeholder fejl som følge af 2 forhold:

1. at banken ikke i overensstemmelse med IAS 39 39.59 (for koncernregnskabet) har vurderet, at der pr. 30. juni 2010 var objektiv indikation for værdiforringelse på 2 af engagementerne.

2. at banken ved opgørelsen af nedskrivningerne på ovennævnte engagementer og de øvrige 2 engagementer har indregnet og målt nedskrivningerne på baggrund af beregninger, som Fondsrådet ikke finder er realistiske og derfor ikke er i overensstemmelse med IAS 39.63.

Den manglende indregning af nedskrivninger udgør 852,4 mio. kr. svarende til 63,3 % af egenkapitalen, hvilket vurderes at være væsentligt i forhold til bankens halvårsrapport for 1. halvår 2010.

På den baggrund skal Fondsrådet i medfør af § 83, stk. 2 og 3, i lov om værdipapirhandel påbyde Eik Banki P/F at udarbejde og offentliggøre korrigerende/supplerende information til halvårsrapporten for 1. halvår 2010, hvor nedskrivningerne på de ovennævnte engagementer er beregnet ud fra en forudsætning om, at der er konstateret objektiv indikation for værdiforringelse, og hvor nedskrivningerne er indregnet og målt på baggrund af realistiske beregninger af de forventede fremtidige betalingsstrømme, jf. det af Fondsrådet vurderede og i overensstemmelse med IAS 39.63.

Banken skal ved opgørelsen udarbejde beregningerne med udgangspunkt i de pr. 30. juni 2010 indregnede engagementer samt tage stilling til, på hvilket tidspunkt der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse med henblik på at få rettelsen indarbejdet korrekt, således at den del af nedskrivningerne, der kan henføres til regnskabsåret 2009, indregnes som en korrektion af egenkapitalen, mens den del, der vedrører 2010, indregnes over resultatopgørelsen. Endelig skal banken tage stilling til behovet for udsendelse af korrigerende/supplerende information til årsrapporten for 2009.


Se hele sagsfremstillingen og afgørelsen her (pdf)


 

 

Senest opdateret 28-09-2010