Lov om finansiel virksomhed § 124, stk. 5 - Fastsættelse af solvenskrav - EIK Banki P/F

28-09-2010

Finanstilsynets afgørelse af 27. september 2010. Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

Sammenfatning

Finanstilsynet foretog i perioden 23. - 24. september 2010 en funktionsundersøgelse af engagementer i EIK Banki P/F. 


På baggrund af undersøgelsen er det Finanstilsynets opfattelse, at solvensbehovet opgjort af banken ikke er tilstrækkeligt. 


Finanstilsynet fastsætter derfor i medfør af § 124, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed  et solvenskrav på 25,1 pct., svarende til en tilstrækkelig basiskapital på 2.285 mio. kr. Dette solvenskrav forudsætter, at der findes en løsning for datterbanken Eik Bank A/S, så Eik Banki P/F's risiko i forbindelse med datterbanken ikke overstiger ca. 911 mio. kr., svarende til kapitalen i datterbanken. Er bankens risiko i forbindelse med datterbanken større, forøges solvenskravet tilsvarende.


Banken har i sit høringssvar, jf. bilag 2, anført, at datterbankens egenkapital vil være uden værdi efter Finanstilsynets afgørelse overfor datterbanken. Banken vurderer derfor, at der skal ske fradrag for de 911 mio. kr. ved opgørelsen af både bankens kernekapital og solvensbehov.


Finanstilsynet er enig i, at denne opgørelse vil være den mest relevante, hvis banken frigøres fra datterbanken uden yderligere tab end den bogførte kapital i banken.


Banken har, jf. bilag 4, endvidere sendt nogle opgørelser af solvensen efter nedskrivninger og værdireguleringer samt tilførsel af ny kapital.


Banken har pr. 30. juni 2010 opgjort sit solvensbehov til 10,93 pct. svarende til en tilstrækkelig basiskapital på 997 mio. kr. 


Solvenskravet indebærer dermed en forøgelse af kravet til den tilstrækkelige basiskapital på 1.288 mio. kr. Finanstilsynet vil hurtigst muligt forelægge en sag for Fondsrådet, hvor Finanstilsynet vil indstille, at banken påbydes at foretage nedskrivninger på op til ca. 270 mio. kr. Derudover konstaterede Finanstilsynet ved undersøgelsen behov for et antal mindre nedskrivninger. Når disse nedskrivninger er foretaget, kan kravet til den tilstrækkelige basiskapital reduceres tilsvarende.


Bankens faktiske solvensprocent på 22,75 pct. pr. 30. juni 2010 er lavere end det førnævnte individuelt fastsatte solvenskrav. Finanstilsynet meddeler derfor i medfør af § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed en frist til den torsdag den 30. september 2010, kl. 18.00, til at opfylde solvenskravet. Finanstilsynet vil tage stilling til en eventuel fristforlængelse, hvis banken anmoder herom.


Se hele afgørelsen her (pdf)


 

Senest opdateret 28-09-2010