Lov om finansiel virksomhed § 124, stk. 5 - Fastsættelse af solvenskrav - EIK Bank Danmark A/S

28-09-2010

Finanstilsynets afgørelse af 27. september 2010. Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

Sammenfatning

Finanstilsynet foretog i perioden 20. - 24. september 2010 funktionsundersøgelse på kreditområdet i EIK Bank Danmark A/S (herefter: Banken).


På baggrund af undersøgelsen er det Finanstilsynets opfattelse, at det af banken opgjorte solvensbehov ikke er tilstrækkeligt.


Finanstilsynet skal derfor i medfør af § 124, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed fastsætte et solvenskrav på 35,4 pct., svarende til en tilstrækkelig basiskapital på 2.003 mio. kr.


Finanstilsynet har i sin afgørelse særligt lagt vægt på de betydelige risici, der knytter sig til bankens mange store og svage engagementer, særligt finansiering inden for ejendomsbranchen.


Banken har pr. 30. juni 2010 opgjort sit solvensbehov til 11,6 pct. svarende til en tilstrækkelig basiskapital på 659 mio. kr.


Solvenskravet indebærer dermed en forøgelse af kravet til den tilstrækkelige basiskapital på 1.347 mio. kr. Finanstilsynet vil hurtigst muligt forelægge en sag for Fondsrådet, hvor Finanstilsynet vil indstille, at banken påbydes at foretage nedskrivninger svarende til ca. halvdelen af kravet på 1.347 mio. kr.


Finanstilsynet kan samtidig konstatere, at bankens faktiske solvensprocent på 14,7 pct. pr. 30. juni 2010 er lavere end det førnævnte individuelt fastsatte solvenskrav.


Finanstilsynet skal derfor i medfør af § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed meddele en frist til den 30. september 2010, kl. 18.00, til at opfylde solvenskravet. Finanstilsynet vil tage stilling til en eventuel fristforlængelse, såfremt banken anmoder herom.


Se hele afgørelsen her (pdf)


 

Senest opdateret 28-09-2010