Lov om finansiel virksomhed § 225, stk. 1 - Forlængelse af frist til opfyldelse af solvenskrav til 8. oktober 2010 - Eik Banki P/F

05-10-2010

Finanstilsynets afgørelse af 30. september

Eik Banki P/F har ved email af 30. september 2010 anmodet Finanstilsynet om en forlængelse indtil den 8. oktober 2010 kl. 12 af fristen til at opfylde solvenskravet i § 124 i lov om finansiel virksomhed.

Det fremgår af ansøgningen, at Eik Banki P/F har indgået betinget aftale om overdragelse af sin virksomhed til Finansiel Stabilitet A/S, samt at aftalen blandt andet er betinget af godkendelse på en generalforsamling, jf. LFV § 246.

Banken har derfor anmodet om, at fristen for opfyldelse af det af Finanstilsynet påbudte solvenskrav forlænges til fredag den 8. oktober 2010 kl. 12.00.

På denne baggrund meddeler Finanstilsynet i henhold til § 225 i lov om finansiel virksomhed banken en frist til fredag den 8. oktober 2010 kl. 12.00 med henblik på at få gennemført en generalforsamling samt opfylde betingelserne i aftalen om betinget overdragelse inden da.

Da denne afgørelse er truffet af Finanstilsynet som en uopsættelig sag, der ellers skulle have været forelagt det Finansielle Virksomhedsråd, er det udgangspunktet efter § 354a i lov om finansiel virksomhed, at afgørelsen skal offentliggøres. Finanstilsynets offentliggørelse vil afvente en meddelelse fra banken.

Offentliggørelsen kan udskydes, hvis en offentliggørelse kan medføre uforholdsmæssig stor skade for banken. Finanstilsynets offentliggørelse vil afvente en offentliggørelse fra banken. Banken anmodes om at meddele Finanstilsynet tidspunktet for bankens offentliggørelse af afgørelsen. Den offentliggjorte afgørelse må ikke indeholde fortrolige oplysninger om kundeforhold eller oplysninger omfattet af § 12, stk. 1, i lov om offentlighed i forvaltningen. Sådanne oplysninger skal derfor udelades i (ekstraheres fra) det offentliggjorte dokument.

Finanstilsynet skal endvidere henlede bankens opmærksomhed på, at banken i henhold til § 27, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. er forpligtet til at offentliggøre intern viden, jf. § 34, stk. 2, umiddelbart efter, at de pågældende forhold foreligger, eller den pågældende begivenhed er indtrådt, selvom forholdet eller begivenheden ikke er formaliseret. Betydelige ændringer i allerede offentliggjort intern viden skal ligeledes offentliggøres umiddelbart efter, at disse ændringer er indtrådt og gennem samme kanal, som blev anvendt ved offentliggørelsen af den oprindelige information. Finanstilsynet skal yderligere oplyse, at en udsteder i henhold til samme lovs § 27, stk. 6, kan udsætte offentliggørelsen af intern viden, for ikke at skade sine berettigede interesser. Anvendelsen af denne bestemmelse forudsætter, at udsættelsen af informationen ikke vil vildlede offentligheden, og at det sikres, at denne viden behandles fortroligt. Hvis banken vælger at udsætte offentliggørelse under henvisning til lovens § 27, stk. 6, skal der straks rettes henvendelse til Finanstilsynet.

Finanstilsynets afgørelser kan, senest 24 timer efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 2, og § 246, i lov om finansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet.

Kopi af dette brev er sendt til bankens revisor.

Ulrik Nødgaard
Direktør

Lars Stage
Underdirektør 

Senest opdateret 05-10-2010