Lov om finansiel virksomhed § 225, stk. 1 - Forlængelse af frist til opfyldelse af solvenskrav til 15. oktober 2010 kl. 12.00 - Eik Bank Danmark A/S

08-10-2010

Finanstilsynet afgørelse af 8. oktober 2010

Eik Bank Danmark A/S har ved email af 7. oktober 2010 anmodet Finanstilsynet om en forlængelse indtil fredag den 15. oktober 2010 kl. 18 af fristen til at opfylde solvenskravet i § 124 i lov om finansiel virksomhed.

Det fremgår af ansøgningen, at ”baggrunden for anmodningen er, at Eik Bank i henhold til § 7, stk. 2, i lov om finansiel stabilitet har indgået en betinget aftale af 30. september 2010 med Finansiel Stabilitet A/S om overdragelse af samtlige bankens aktiver og passiver, bortset fra aktiekapital og anden efterstillet kapital, jf. § 132 og § 136 i lov om finansiel virksomhed, til et af Finansiel Stabilitet A/S stiftet datterselskab.

Finansiel Stabilitet A/S har den 6. oktober 2010 meddelt Eik Bank, at Finansiel Stabilitet A/S ønsker, at fristen til opfyldelse af solvenskravet forlænges til den 15. oktober 2010 med henblik på opfyldelse af betingelserne i den betingede overdragelsesaftale vedrørende godkendelse af henholdsvis Finanstilsynet og konkurrencemyndighederne.”

På denne baggrund meddeler Finanstilsynet i henhold til § 225 i lov om finansiel virksomhed banken en frist til fredag den 15. oktober 2010 kl. 12.00 med henblik på opfyldelse af de nævnte betingelser i den betingede overdragelsesaftale.

Da denne afgørelse er truffet af Finanstilsynet som en uopsættelig sag, der ellers skulle have været forelagt det Finansielle Virksomhedsråd, er det udgangspunktet efter § 354a i lov om finansiel virksomhed, at afgørelsen skal offentliggøres. Finanstilsynets offentliggørelse vil afvente en meddelelse fra banken.

Offentliggørelsen kan udskydes, hvis en offentliggørelse kan medføre uforholdsmæssig stor skade for banken. Finanstilsynets offentliggørelse vil afvente en offentliggørelse fra banken. Banken anmodes om at meddele Finanstilsynet tidspunktet for bankens offentliggørelse af afgørelsen. Den offentliggjorte afgørelse må ikke indeholde fortrolige oplysninger om kundeforhold eller oplysninger omfattet af § 12, stk. 1, i lov om offentlighed i forvaltningen. Sådanne oplysninger skal derfor udelades i (ekstraheres fra) det offentliggjorte dokument.

Finanstilsynets afgørelser kan, senest 24 timer efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 2, og § 246, i lov om finansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet.

Kopi af dette brev er sendt til bankens revisor.

Ulrik Nødgaard
Direktør

Karen Dortea Abelskov
kst. kontorchef

Senest opdateret 08-10-2010