Lov om finansiel virksomhed § 225, stk. 1 - Midlertidig tilladelse til overskridelse af solvensbehov - Nova Bank Fyn A/S

23-11-2010

Finanstilsynets afgørelse af 5. november 2010

Bestyrelsen og direktionen for
Nova Bank Fyn A/S
Vestre Stationsvej 7
5000 Odense C

Midlertidig tilladelse til overskridelse af solvensbehov


Finanstilsynet har i brev af 28. september modtaget en meddelelse fra direktionen i Nova Bank Fyn A/S om, at banken forventeligt ikke overholder det individuelle solvensbehov opgjort pr. 30. juni 2010. efter § 124, stk. 4 i lov om finansiel virksomhed. Meddelelsen er meddelt efter lov om finansiel virksomhed § 75.

Finanstilsynet udbad sig den 8. oktober ved elektronisk brev nærmere oplysninger om arten af den forventede kapitaltilførslen fra Finansiel Stabilitet samt oplysninger om nedskrivninger, solvensprocent og solvensbehov pr. 30. september 2010 samt pr. efter den forventede kapitaltilførsel.

Banken har den 20. oktober oplyst, at nedskrivningerne i 3. kvartal forventes at blive 356 mio. kr., solvensprocenten 22,2 % og kernekapital 13,2 %. Endvidere oplyste banken, at den foreløbige opgørelse af solvensbehovet forventes at blive på 1400 mio. kr. svarende til 26,4 %. Kapitaltilførslen bliver enten aktiekapital eller supplerende kapital, hvilket besluttes af Finansiel Stabilitet.

På baggrund af ovenstående skal Finanstilsynet herved meddele banken under henvisning til § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, en frist til den 26. november 2010 kl. 16.00 til på ny at opfylde bankens solvensbehov.

Da denne afgørelse er truffet af Finanstilsynet som en uopsættelig sag, der ellers skulle have været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd, er det udgangspunktet efter lov om finansiel virksomhed § 354a, at afgørelsen offentliggøres.

Finanstilsynets afgørelser kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. nr. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet.

Med venlig hilsen

Jørgen S. Jørgensen
Chefkonsulent

Senest opdateret 23-11-2010