Lov om værdipapirhandel m.v. § 31 - Dispensation fra forpligtelsen til at fremsætte overtagelsestilbud til aktionærerne - Affitech A/S

26-05-2010

Finanstilsynets afgørelse af 26. maj 2010. Afgørelsen har været forelagt Fondsrådet.

De har som advokat for Trans Nova Investments Limited (herefter Trans Nova) ved brev af 5. maj 2010 til Finanstilsynet oplyst, at Trans Nova har gennemført tegning af nye aktier i Affitech A/S (herefter Affitech). Trans Nova besidder efter kapitalforhøjelsen 53,34 pct. af aktierne og stemmerettighederne i Affitech og anmoder i den forbindelse om dispensation fra pligten til at fremsætte overtagelsestilbud til aktionærerne i Affitech.

 

Finanstilsynets afgørelse

Det er Finanstilsynets vurdering, at Affitech på tidspunktet for kapitalforhøjelsen var et nødlidende selskab, og at selskabets eksistens var direkte truet, da selskabet ikke kunne fremskaffe den fornødne likviditet til brug for selskabets fortsatte drift. Det er således Finanstilsynets vurdering, at Trans Nova på det foreliggende grundlag er berettiget til en dispensation fra tilbudspligten efter § 31, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. § 31, stk. 8, i lov om værdipapirhandel m.v.


Finanstilsynet giver hermed Trans Nova dispensation fra pligten til at fremsætte overtagelsestilbud til aktionærerne i Affitech efter § 31, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. § 31, stk. 8, i lov om værdipapirhandel m.v.


Nærværende afgørelse vil blive offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside, jf. § 84 c, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v.


Finanstilsynet bemærker, at tilsynet anser nogle af de oplysninger, som er indeholdt i afgørelsen for fortrolige. Afgørelsen vil derfor kun delvist blive offentliggjort den 31. maj 2010. 


Se hele afgørelsen (pdf)

Senest opdateret 13-08-2012