Lov om finansiel virksomhed § 21 og bekendtgørelse om kontributionsprincippet § 5 - Frivillige udlodninger fra egenkapitalen og fordeling af det realiserede resultat

27-05-2010

Finanstilsynets afgørelse af 27. maj 2010.

Afgørelse

Finanstilsynet har afgjort, at når det realiserede resultat fordeles efter kontributionsprincippet mellem bestanden af forsikringer og egenkapitalen, må bestandens andel af et positivt realiseret resultat ikke reduceres med værdien af frivillige udlodninger fra egenkapitalen. Tilsvarende må frivillige udlodninger fra egenkapitalen ikke medføre forhøjelse af skyggekontoen.

 

Begrundelse

Det fremgår af § 21, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, at de anmeldte regler for beregning og fordeling af realiseret resultat skal være præcise og klare og skal føre til en rimelig fordeling.


Det fremgår af bekendtgørelse om kontributionsprincippet (kontributionsbekendtgørelsen) § 5, stk. 1, jf. § 21, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, at den del af det realiserede resultat, der tilfalder bestanden af forsikringer, skal beregnes således, at bestanden af forsikringer tildeles en andel af det realiserede resultat, som er rimelig i forhold til, hvorledes bestanden har bidraget til dette resultat.


Af kontributionsbekendtgørelsens § 5, stk. 3, fremgår, at livsforsikringsselskabet skal opdele egenkapitalens andel af det realiserede resultat i en andel, der er relateret til forrentning af egenkapitalen, og en andel, der afspejler omfanget af den risiko, som påhviler egenkapitalen.


Efter Finanstilsynets fortolkning følger det af ovennævnte bestemmelser, at når det realiserede resultat fordeles efter kontributionsprincippet mellem bestanden af forsikringer og egenkapitalen, må bestandens andel af et positivt realiseret resultat ikke reduceres med værdien af en frivillig udlodning fra egenkapitalen. Tilsvarende må en frivillig udlodning fra egenkapitalen ikke medføre forhøjelse af skyggekontoen.


Begrundelsen er, at hvis bestandens andel af det realiserede resultat reduceres med værdien af frivillige udlodninger fra egenkapitalen, tildeles forsikringsbestanden en mindre andel end det realiserede resultat fratrukket investeringsafkastet af de aktiver, der modsvarer egenkapitalen, og fratrukket en andel, som afspejler omfanget af den risiko, som påhviler egenkapitalen. Dermed modtager egenkapitalen en andel af det realiserede resultat, der hverken er relateret til forrentning af egenkapitalen, eller som afspejler omfanget af den risiko, der påhviler egenkapitalen.


Finanstilsynet vurderer derfor, at en reduktion af bestandens andel af det realiserede resultat med værdien af frivillige udlodninger fra egenkapitalen indebærer, at bestanden tildeles en andel af det realiserede resultat, som ikke er rimelig i forhold til, hvorledes bestanden har bidraget til dette resultat.


 

Senest opdateret 17-01-2011