Redegørelse om inspektion i Andelskassen J.A.K. Slagelse

30-06-2010

 

1. Indledning


Finanstilsynet var i april 2010 på inspektion i Andelskassen J.A.K. Slagelse.

Inspektionen var en funktionsundersøgelse, det vil sige en undersøgelse af udvalgte områder i pengeinstituttet. På inspektionen gennemgik Finanstilsynet:

  • Kreditområdet
  • Solvensbehovet
  • Bestyrelsens arbejde


Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutters pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet.

2. Sammenfatning og risikovurdering


På inspektionen gennemgik Finanstilsynet andelskassens 54 største ud-lånsengagementer samt alle udlånsengagementer med andelskassens direktion og bestyrelse. Derudover blev andelskassens kreditpolitik og forretningsgangene på kreditområdet gennemgået.

Andelskassens forretningsmodel er karakteriseret ved, at privatkunder udgør den største del af udlånene. Der er ingen enkelt branche, der domi-nerer blandt erhvervsengagementerne.

Andelskassens kreditrisiko er efter Finanstilsynets vurdering ikke væsentligt anderledes end andre sammenlignelige pengeinstitutters. Der er dog relativt mange store engagementer, som imidlertid skønnes at være sikkerhedsmæssigt afdækket.

Andelskassen J.A.K. Slagelse har på Finanstilsynets foranledning opgjort solvensbehovet pr. 31. marts 2010 til 13,78 procent. Den faktiske solvens pr. 31. marts var 14,09 procent. Finanstilsynet har taget opgørelsen af solvensbehovet til efterretning, men har givet en risikooplysning om, at den beskedne solvensoverdækning udgør en risiko. Andelskassen bør iværksætte tiltag for at øge den faktiske solvens eller reducere solvensbehovet.

Andelskassen har fået påbud om, at den skal udarbejde skriftlige forretningsgange for henholdsvis opgørelse af store engagementer og behandling af overtræk og restancer.

Endvidere er der på området for bestyrelsens arbejde givet påbud om, at protokollaterne fra bestyrelsesmøderne skal indeholde en beskrivelse af de drøftelser, der har fundet sted på møderne.

 

Senest opdateret 30-06-2010