Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (privatkunder i Danmark)

30-06-2010

 

1. Indledning


Finanstilsynet var i marts 2010 på inspektion i Danske Bank A/S. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, det vil sige en undersøgelse af et eller flere udvalgte områder. På inspektionen gennemgik Finanstilsynet risikoen på bankens udlån til danske privatkunder og bankens kreditstyring på området.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutters pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet.

2. Sammenfatning og risikovurdering


Bankens udlån til privatkunder i Danmark udgør cirka 7,9 % af koncernens samlede udlån.

Finanstilsynet gennemgik ved inspektionen 367 udlånsengagementer i størrelsesintervallet fra 200.000 kr. til 10 mio. kr. Engagementerne var fordelt på flere forskellige stikprøver.

Bankens fastlæggelse af nedskrivninger og risikokategorisering sker modelbaseret for engagementer under 5 mio. kr. Finanstilsynet fandt ikke grundlag for at påbyde banken at foretage yderligere nedskrivninger på udlån til private i Danmark. Vurderingen er imidlertid, at bankens nedskrivninger er i den lave ende af det interval, regnskabsreglerne giver mulighed for.

Finanstilsynet fandt eksempler på mangelfulde manuelle registreringer af låntageres svaghedstegn, og det har bidraget til at minimere bankens gruppevise nedskrivninger. Det vurderes dog ikke at have så stor betydning for bankens samlede nedskrivningsbeløb, at Finanstilsynet har grundlag for at kræve ændring af bankens samlede nedskrivninger.

Bankens egen risikoklassifikation af kunderne var i nogle tilfælde for positiv. Finanstilsynet har derfor påbudt banken at forbedre sin model til vurdering af risikoen på privatkunder, så den bedre tager højde for en eventuel forringelse af udlånenes værdi.

Finanstilsynet fandt ved inspektionen, at selvom en meget stor del af udlånsporteføljen har normal risiko, var det samlede billede, at kreditkvaliteten lå under niveauet for andre store pengeinstitutters privatkundeudlån. Som følge af bankens risikoappetit indtil primo 2008 indeholder udlånsporteføljen risici, så nedskrivningerne kan blive større. Finanstilsynet fandt, at kreditkvaliteten af de udlån, som banken har ydet i 2009 og 2010, var væsentlig bedre og på niveau med andre store banker.

Bankens risiko er navnlig forøget ved udlån, hvor værdien af kundens aktiver er mindre end den samlede gæld, typisk som følge af prisfald på fast ejendom. Risikoen forstærkes af, at banken i stort omfang har ydet lån uden aftalt afvikling baseret på en kort markedsrente, som p.t. er historisk lav.

Finanstilsynet fandt, at bankens bevillingsgrundlag og kreditstyring af privatkunder, navnlig opfølgningen, forekom noget mangelfuld. Banken fik derfor påbud om at forbedre bevillingsgrundlag og kreditstyring, særligt med henblik på at identificere svagheder og sikre et passende opfølgningsniveau i engagementer med svaghedstegn.

Danske Bank koncernen har opgjort sit solvensbehov pr. 31. december 2009 til 10,1 procent. Den faktiske solvens pr. 31. december 2009 var 17,8 procent.

Inspektionen har ikke omfattet en gennemgang af bankens samlede solvensbehov. Finanstilsynet har meddelt banken, at Finanstilsynet forventer, at banken forholder sig til inspektionens konklusioner ved næste opgørelse af solvensbehovet.

 

Senest opdateret 30-06-2010