Redegørelse om inspektion i Bank DnB NORD A/S (Litauen)

30-06-2010

 

1. Indledning


Finanstilsynet var i maj 2010 på inspektion i Bank DnB NORD A/S vedrørende datterbanken i Litauen.

Inspektionen var et led i Finanstilsynets løbende tilsyn med DnB NORD koncernen. Da den norske Bank DnB NOR ASA ejer 51 % af DnB NORD koncernen, deltog det norske Finanstilsyn også i inspektionen.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet datterbankens kreditområde.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutters pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet.

2. Sammenfatning og risikovurdering


Finanstilsynet gennemgik på inspektionen de 13 største udlånsengagementer samt 100 andre udlånsengagementer med erhvervs- og privatkunder fordelt på forskellige stikprøver.

Endvidere gennemgik Finanstilsynet intern ledelsesrapportering om kreditrisici, revisionsrapporter, forretningsgange for værdiansættelse af belånte ejendomme mv. og forretningsgange for individuelle og gruppevise nedskrivninger. Den økonomiske situation i Litauen og det litauiske retssystems håndtering af pant i fast ejendom blev også drøftet på inspektionen.

Datterbanken i Litauen er den største enhed i DnB NORD koncernen, og dens udlån udgør cirka 36 procent af koncernens samlede udlån.

Den nuværende økonomiske situation i Litauen betyder, at der ved fastsættelse af nedskrivninger indgår et særligt stort skønselement. Finanstilsynet vurderer, at Bank DnB NORD A/S’s nedskrivninger på udlån i Litauen er i overensstemmelse med regnskabsreglerne. I nogle tilfælde var der mangler i datterbankens beregninger af nedskrivningsbehovet. Finanstilsynet skønner dog, at det på inspektionstidspunktet samlet set ikke havde væsentlig betydning for DnB NORD koncernens samlede nedskrivninger. Bank DnB NORD A/S har fået påbud om at styrke kvaliteten af den litauiske datterbanks nedskrivningsberegninger.

DnB NORD koncernen forøgede før inspektionen sit solvensbehov til 13,2 procent. Forøgelsen af solvensbehovet skete efter drøftelse med Finanstilsynet. Den faktiske solvens er 13,5 procent. Inspektionen gav ikke anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af koncernens solvensbehov.

Finanstilsynet har givet Bank DnB NORD A/S påbud om at have skærpet opmærksomhed på eventuelle ændringer i den økonomiske situation i Litauen eller ændringer i litauisk lovgivning, der kan have betydning for koncernens nedskrivninger eller solvensbehov.

Koncernens interne revision har peget på nogle områder, hvor der er behov for forbedringer i den litauiske datterbanks kreditstyring. Det gælder bl.a. analyse af risikoen ved kunderne. Finanstilsynet er enig heri. Hvis tiltagene gennemføres, sådan som banken har planlagt, vil kreditstyringen i Litauen efter Finanstilsynets samlede vurdering være tilfredsstillende.

 

Senest opdateret 30-06-2010