Lov om finansiel virksomhed § 64, stk. 1 – manglende egnethed til at bestride stilling som direktør i skadesforsikringsselskab

01-06-2010

Finanstilsynets afgørelse af 27. maj 2010

Finanstilsynet har efter forelæggelse for Det Finansielle Virksomhedsråd truffet beslutning om, at direktør [udeladt], jf. Lov om finansiel virksomhed § 64, stk. 1, på baggrund af sit tidligere virke ikke har den fornødne erfaring og finansielle indsigt til at bestride hvervet som direktør i skadesforsikringsselskabet [udeladt].

Af samme grund vil han heller ikke være i stand til at drage omsorg for, at selskabet råder over tilstrækkelig sagkundskab til beregning af de forsikringsmæssige hensættelser, jf. Lov om finansiel virksomhed § 108, stk. 1.

Finanstilsynet lægger til grund, at selvom der ikke kan opstilles generelle kriterier for hvilke teoretiske eller praktiske krav, et medlem af bestyrelsen eller direktionen skal opfylde, så afhænger kravene af om der er tale om bestyrelses- eller direktionsarbejde. I praksis stilles der større krav til direktørers erfaring end til bestyrelsesmedlemmers erfaring, og der vil altid være krav om indsigt i finansielle virksomheders forhold, jf. bemærkningerne til Lov om finansiel virksomhed § 64, stk. 1.

Direktøren har oplyst, at de forsikringstekniske beslutninger er outsourcet, og at han alene er ansat til at administrere [udeladt] og endvidere får stor støtte fra bestyrelsen på det forsikringsmæssige område.

Som direktør skal [udeladt] drage omsorg for, at selskabet råder over tilstrækkelig sagkundskab til beregning af de forsikringsmæssige hensættelser, jf. Lov om finansiel virksomhed § 108, stk.1, hvilket Finanstilsynet vurderer, at han på grund af sin manglende forsikringstekniske erfaring ikke er stand til. Han vil derfor heller ikke være i stand til at opfylde kravet i bekendtgørelse nr. 21 af 11. januar 2010 om outsourcing af væsentlige aktiviteter § 3, stk. 4, om, at outsourcingvirksomheden skal have tilstrækkelig indsigt til at kontrollere, at leverandøren og ydelsen lever op til kravene i kontrakten og de gældende bestemmelser på det konkrete område.

Senest opdateret 17-01-2011