Bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. § 12, stk. 1 og 2 - Om muligheden for at opbevare aktier som slettes fra handel på et alternativt marked i pensionsdepoter

27-07-2010

Finanstilsynets afgørelse af 9. juli 2010.

Afgørelse


Aktier, som på investeringstidspunktet var optaget til handel på et alternativt marked, men som efterfølgende slettes fra handel på markedet, kan fortsat opbevares i særskilt depot, hvis betingelserne for investering i unoterede aktier var opfyldt enten

1) på tidspunktet, hvor aktierne slettes fra handel på det alternative marked, eller

2) på investeringstidspunktet, hvis dette lå efter 1. oktober 2005.

Såfremt betingelserne ikke var opfyldt, skal aktierne afhændes snarest, dog under hensyn til kundens tarv.

Såfremt disse betingelser ikke er opfyldt, og det kan dokumenteres, at kursen på kapitalandelene er 0, kan kunden dog beholde kapitalandelene i pensionsdepotet, da dette alene kan være til kundens fordel.

Sagsfremstilling


Finanstilsynet traf 6. januar 2004 afgørelse om konsekvensen af, at noterede aktier, som opbevares i pensionsdepoter i særskilte depoter, blev afnoteret.

Finanstilsynet konkluderede, at aktier, der bliver afnoteret fra Dansk Autoriseret Markedsplads, og som ikke handles på et andet reguleret marked, jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 3, skal afhændes.
 
Afhændelsen af de pågældende aktier skal ske snarest, dog under hensyntagen til kundens tarv.

Regelgrundlaget er efterfølgende ændret,  således at det siden 1. oktober 2005 har været muligt at investere pensionsmidler i kapitalandele, som ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads.

Et pengeinstitut har forespurgt Finanstilsynet, hvorledes det skal forholde sig i det tilfælde, hvor en kunde havde investeret pensionsmidler i aktier optaget til handel på en alternativ markedsplads, og hvor disse aktier efterfølgende er blevet slettet fra handel på markedspladsen, herunder til hvilken kurs disse aktier skulle afhændes, såfremt disse ikke kunne beholdes i pensionsdepotet i overensstemmelse med reglerne i puljebekendtgørelsen.

I forespørgslen henviste pengeinstituttet til ovennævnte afgørelse af  6. januar 2004, hvorefter aktierne skulle afhændes snarest mulig efter sletningen, dog under hensyn til kundens tarv.

Pengeinstitut forespurgte endvidere Finanstilsynet, til hvilken kurs kapitalandelene skal afhændes, hvis betingelserne for investering i unoterede kapitalandele ikke er opfyldt. Pengeinstituttet skønnede umiddelbart, da kapitalandelene ikke længere kan handles, at kursen var 0.

Pengeinstituttet oplyste endelig, at investeringen på investeringstidspunktet opfyldte de nugældende regler i puljebekendtgørelsens § 12 om ikke noterede kapitalandele.

Retligt grundlag


Det fremgår af § 12, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer mv. (puljebekendtgørelsen), at pensionsopsparingen kan anbringes i kapitalandele der handles på alternative markedspladser.

Det fremgår endvidere af puljebekendtgørelsens § 12, stk. 2, at rate- og kapitalpensioner i særskilte depoter kan placeres i unoterede kapitalandele, jf. § 2, nr. 2, i aktieselskaber, anpartsselskaber mv., der ikke er omfattet af stk. 1, nr. 10, under visse betingelser.

Betingelserne er, at kunden som minimum skal investere 100.000 kr. i hvert enkelt unoteret selskab, jf. § 12, stk. 2, nr. 1. Endvidere må investeringen højst udgøre en vis procentdel af kundens opsparing, jf. § 12, stk. 2, nr. 2-4. Denne grænse er afhængig af opsparingens størrelse. Kunden må desuden ikke eje mere en 25 pct. af et givent unoteret selskab, jf. § 12, stk. 8. Der stilles yderligere krav ved investering i kommanditselskaber.

Adgangen til at investere i unoterede kapitalandele indførtes i 1. oktober 2005.

Vurdering


Kapitalandele optaget til handel på en alternativ markedsplads, som slettes fra handel vil efter sletningen have status af unoterede kapitalandele. Unoterede kapitalandele er defineret i bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 2, som kapitalandele, der ikke handles på et reguleret marked. Det må dog antages, at begrebet også dækker kapitalandele, der ikke handles på en alternativ markedsplads, og at det er en fejl at dette ikke er præciseret i bekendtgørelsen.

Det er Finanstilsynets vurdering, at såfremt reglerne for investering i unoterede kapitalandele i § 12, stk. 2-3, og 7-8, er opfyldt på det tidspunkt, hvor sletningen sker, skal kapitalandelene ikke afhændes, da kunden på dette tidspunkt ville have mulighed for at foretage investeringen indenfor bekendtgørelsens regler. Bekendtgørelsens § 12, stk. 6, der foreskriver, at pengeinstituttet skal sende en meddelelse til det unoterede selskab, om at alle fremtidige betalinger skal ske til depotet, skal iagttages umiddelbart efter sletningen.

Såfremt betingelserne for erhvervelse af unoterede kapitalandele var opfyldt på investeringstidspunktet, kan kunden derfor beholde kapitalandelene i pensionsdepotet.

Da muligheden for at investerer pensionsmidler i unoterede kapitalandele først blev indført 1. oktober 2005, kan betingelserne kun anses for opfyldt, hvis investeringen blev foretaget efter dette tidspunkt.

Pengeinstituttet skal kunne dokumentere,  at ovennævnte betingelser er  opfyldt. Såfremt betingelserne for at beholde kapitalandelene ikke er opfyldt skal kapitalandele afhændes snarest, dog under hensyn til kundens tarv, jf. Finanstilsynets afgørelse af 6. januar 2004.Kapitalandelene skal  da afhændes til den bedst mulige kurs

Det er Finanstilsynet fortolkning, at  såfremt kursen er 0,  og kapitalandelene således ikke har nogen værdi, kan kunden beholde kapitalandelene i depotet. Kunden har i dette tilfælde alene mulighed for at få en gevinst ved at beholde kapitalandele, og det vil derfor være i kundens tarv at beholde dem.

Senest opdateret 27-07-2010