Bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer: m.v. (puljebekendtgørelsen) §§ 12, stk. 1, nr. 3 og 24 - Mulighed for investering i tegningsretter.

28-01-2010

Finanstilsynets afgørelse af. 28. januar 2010

Afgørelse
Rate- og kapitalpensionsmidler i særskilte depoter i pengeinstitutter kan investeres i tegningsretter, som er tilknyttet til aktier, som allerede indgår i opsparingen. Desuden kan disse pensionsmidler investeres i tegningsretter i henhold til reglen om investering i afledte finansielle instrumenter.

Begrundelse
I henhold til § 12, stk. 1, nr. 3, i puljebekendtgørelsen kan man investere sine pensionsmidler i tegningsretter knyttet til aktier, der allerede indgår i opsparingen. I så fald reglen i § 12, stk. 14, iagttages, således at værdien af værdipapirer udstedt af en enkelt emittent ikke må overstige 20 pct. af kundens opsparing i samme pengeinstitut placeret på kontantforrentede indlånskonti samt i særskilte depoter.

Hvis tegningsretten er knyttet til en aktie, der indgår i opsparingen, er det endvidere tilladt at købe tegningsretter efter reglen i bekendtgørelsens § 24 vedrørende investering i afledte finansielle instrumenter. Det fremgår af bestemmelsen, at man for midler i særskilte depoter kan erhverve optioner og warrants baseret på værdipapirer, der kan indgå i et særskilt depots formue.

Man kan foretage op til fem investeringer i disse optioner og warrants pr. kalenderår. Værdien pr. investering må på investeringstidspunktet ikke overstige 2 pct. af summen af ordningens kontante indestående og depotets værdi, opgjort i henhold til de for pengeinstitutter gældende regnskabsregler.

Et særskilt depot kan til enhver tid tilbagehandle erhvervede optioner og warrants, ligesom det kan lukke en position af erhvervede optioner ved at indgå en modgående identisk kontrakt. Desuden finder reglerne i § 22 vedrørende medkontrahenter og sikkerhed anvendelse.

En tegningsret er en ret, men ikke en pligt, til at tegne et værdipapir til en aftalt pris på et bestemt tidspunkt.

Finanstilsynet anser i relation til puljebekendtgørelsen tegningsretter for en warrant og det er således tilladt at investerer rate- og kapitalpensionsmidler i særskilte depoter i sådanne i henhold til § 24.

Senest opdateret 28-01-2010