Redegørelse for Fondsrådets regnskabskontrol 2009

23-02-2010

 

Indledning

Fondsrådet har i 2009 fortsat sit arbejde med regnskabskontrol af de børsnoterede virksomheders års-/delårsrapporter.

Oversigt over resultatet af kontrollen

Fondsrådet har i 2009 foretaget regnskabskontrol af i alt 41 års-/delårsrapporter. 13 af sagerne var endnu ikke afsluttet pr. 31. december 2009. Dette hænger bl.a. sammen med, at en række af de uafsluttede sager vedrører delårsrapporter samt årsrapporter, der ikke har kalenderåret som regnskabsår.

Alle de 41 års-/delårsrapporter, der blev udvalgt til regnskabskontrol, blev udvalgt på baggrund af en forudgående risikovurdering. Det vil sige års-/delårsrapporter, hvor der forekom forhold, der erfaringsmæssigt indikerer en forhøjet risiko for fejl og mangler.

Som følge heraf kan resultatet af kontrollen ikke tages som et generelt udtryk for alle års-/delårsrapporters kvalitet.

I 21 af de kontrollerede års-/delårsrapporter - svarende til 75,0 % af de 28 færdigkontrollerede rapporter - var der fejl og mangler, der efter Fondsrådets skøn kunne have betydning for investorernes beslutningstagen. 

I 4 af de kontrollerede års-/delårsrapporter - svarende til 14,3 % af de 28 færdigkontrollerede rapporter - fandt Fondsrådet lovlige fravigelser fra reglerne, dvs. fravigelser, som Fondsrådet vurderede ikke kunne have betydning for investorernes beslutningstagen.

I 3 af de kontrollerede års-/delårsrapporter - svarende til 10,7 % af de færdigkontrollerede rapporter - blev der ikke konstateret fravigelser, der gav anledning til en reaktion over for virksomhederne.

Antallet af kontrollerede års-/delårsrapporter, der er fejlbehæftet er steget i forhold til 2008. I 2008 var andelen af fejlbehæftede års-/delårsrapporter i procent af færdigkontrollerede års-/delårsrapporter 15 %. I tilknytning hertil skal dog bemærkes, at 30 % af de i 2008 udtagne års-/delårsrapporter blev udtaget til kontrol på baggrund af tilfældig udvælgelse. Dette har som nævnt ovenfor ikke været tilfældet i 2009, hvor alle års-/delårsrapporter er udtaget på baggrund af en forudgående risikovurdering og derfor repræsenterer de regnskaber, der har den største risiko for fejl.

Karakteren af de konstaterede fejl og Fondsrådets reaktioner

De 21 sager med fejl og mangler omfatter bl.a. følgende:

  • Manglende nedskrivninger på udlån som følge af fejlagtig måling af sikkerheder
  • Forkert og misvisende indregning af handelsomkostninger i forbindelse med porteføljepleje i investeringsforeninger
  • Manglende erklæringer om risici i ledelsespåtegningen
  • Mangelfuld implementering af nye regnskabsregler
  • Manglende opgørelse over bevægelser i egenkapitalen
  • Sammenligningstal i delårsrapporter opgjort på forkerte tidspunkter
  • Frivillige oplysninger i ledelsesberetningen eller i års-/koncernregnskabet var ej reviderede

I 12 af de 21 sager med fejl og mangler valgte virksomhederne selv at offentliggøre korrigerende/supplerende information efter Fondsrådets høring af virksomheden. I 1 sag påbød Fondsrådet en virksomhed at aflægge en helt ny årsrapport, i 5 sager påbød Fondsrådet virksomhedernes ledelse at offentliggøre korrigerende/supplerende information til årsrapporten, herunder i en sag i førstkommende årsrapport, og i de sidste 3 sager er sagen enten afsluttet med en påtale af forholdet, eller virksomheden er ophørt.

Afgørelser vedrørende sager fra tidligere år

Ud over de ovenfor nævnte sager, har Fondsrådet i 2009 truffet afgørelse om fejl og mangler af betydning for investorernes beslutningstagen i 3 års/delårsrapporter, hvor kontrollen var påbegyndt i 2008. Herudover valgte 1 virksomhed at korrigere årsrapporten efter Fondsrådets høring af virksomheden.

Indbringelse af sager for Erhvervsankenævnet

Der har ikke været indbragt regnskabskontrolsager for Erhvervsankenævnet i 2009. 
 

Offentliggørelse af afgørelser

Sager, der afgøres af Fondsrådet, offentliggøres på Fondsrådets hjemmeside under væsentlige og/eller principielle afgørelser.

 

 

Senest opdateret 23-02-2010