Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 3 - Påtale - If Skadeforsikring

11-02-2010

Finanstilsynets afgørelse af 11. februar 2010.

If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ) Sverige
Stamholmen 159
2650 Hvidovre
Direktionen


Finanstilsynets påtale for overtrædelse af § 3 i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder


Påtale
Finanstilsynet påtaler på baggrund af nedenstående, at If Skadeforsikring filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige (IF) har udvist en adfærd, der er i strid med § 3 i god skik bekendtgørelsen om, at finansielle virksomheder skal handle redeligt og loyalt over for forsikringstagerne, når If - uden at have sikret sig forudgående accept fra forsikringstagere med forsikring i Lloyds of London (Lloyds) - har accepteret, at Mondux Assurance Agentur A/S (Mondux) har flyttet forsikringstagernes forsikringsforhold til If.

Da If i brev af 27. januar 2010 har beklaget denne fremgangsmåde og meddelt at ville medvirke til, at de berørte forsikringstagere vil modtage en ny orientering, der tydeligt oplyser om kundens valgmuligheder i forbindelse med skift af forsikringsselskab, agter Finanstilsynet ikke at foretage sig yderligere i sagen.

Baggrund
Finanstilsynet modtog en henvendelse fra Lloyds of Londons danske repræsentant, der klagede over, at Mondux i december 2009 og januar 2010 har henvendt sig til forsikringstagere med forsikring i Lloyds of London med oplysning om, at deres forsikring ved hovedforfald den 1. januar 2010 er flyttet til IF.

Mondux er registreret som forsikringsagent for Lloyds i medfør af § 27, stk. 3 i lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 18. september 2008.

Fra den 1. januar 2010 har Mondux indledt et nyt samarbejde som forsikringsagent for IF. I forbindelse hermed har Mondux orienteret forsikringstagerne i Lloyds om, at kundens forsikring derfor er flyttet til IF med virkning fra den 1. januar 2010.

Retligt grundlag
Det fremgår af § 32 i lov om forsikringsformidling, at forsikringsagentvirksomheder er omfattet af de regler, der er udstedt i medfør af lov om finansiel virksomhed i det omfang disse regler regulerer god skik på forsikringsområdet.

Det fremgår af § 43 i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 793 af 20. august 2009 og § 3 i bekendtgørelse nr. 965 af 30. september 2009 om god skik for finansielle virksomheder, at forsikringsselskaber og deres forsikringsagenter skal handle redeligt og loyalt over for deres kunder.

Det følger heraf, at en forsikringsagent ikke uden kundens udtrykkelige  samtykke kan flytte kundens forsikring til et andet forsikringsselskab.

Det følger ligeledes, at en forsikringsagent skal informere kunden, hvis forsikringsagenten indgår samarbejde med et andet forsikringsselskab om, at kunden er frit stillet med hensyn til at forblive i det nuværende forsikringsselskab, at skifte til forsikringsagentens nye samarbejdspartner eller at skifte til et helt andet forsikringsselskab ved sædvanlig forfaldsdag.

Det følger ligeledes, at et forsikringsselskab skal sikre sig kundens forudgående samtykke inden forsikring tegnes.

Vurdering
Det er ikke i overensstemmelse med god skik for finansielle virksomheder, at If ikke har sikret sig kundens udtrykkelige samtykke til at kundens forsikringer tegnes i forsikringsselskabet.

Offentliggørelse
Finanstilsynet er efter § 354b i lov om finansiel virksomhed forpligtet til at orientere offentligheden om sager om god skik af almen interesse. Denne påtale vil blive offentliggjort i uge 7 2010 med angivelse af, at påtalen vedrører IF Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ) Sverige og Mondux Assurance Agentur A/S.


Med venlig hilsen

Ulla Brøns Petersen
vicekontorchef

Senest opdateret 11-02-2010