Lov om finansiel virksomhed § 225, stk. 1 - Frist til opfyldelse af individuelt solvensbehov - EIK Bank Danmark 2010 A/S

20-12-2010

Finanstilsynets afgørelse af 22. november 2010.

Bestyrelsen og direktionen for

EIK Bank Danmark 2010 A/S

Oslo Plads 2 

2100 København Ø

 

Frist til opfyldelse af individuelt solvensbehov

Finanstilsynet har i mail af 12. november 2010 modtaget meddelelse fra direktionen i EIK Bank Danmark 2010 A/S om, at banken forventelig ikke overholder solvensbehovet efter § 124, stk. 4 i lov om finansiel virksomhed som følge af forventelig større nedskrivninger og hensættelser efter bankens overtagelse af alle aktiviteterne fra EIK Bank Danmark A/S.


Banken har efterfølgende i mail af 19. november søgt om frist til 10. december 2010 til opfyldelse af solvensbehovet med henvisning til bestemmelserne i bankens vedtægter om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.


Banken fremfører, at Finansiel Stabilitet A/S har givet tilsagn om at ville tilføre tilstrækkelig yderligere kapital til opfyldelse af kravene, men banken først i uge 47 vil have overblik over den præcise størrelse og sammensætningen af den nødvendige kapital.


Som følge af ovenstående tilsagn skal Finanstilsynet med henvisning til § 225, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed meddele banken en frist til 10. december 2010 til på ny at opfylde bankens solvensbehov.


Da denne afgørelse er truffet af Finanstilsynet som en uopsættelig sag, der ellers skulle have været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd, er det udgangspunktet efter § 354a i lov om finansiel virksomhed, at afgørelsen offentliggøres. Offentliggørelsen kan udskydes, hvis banken mener, at en offentliggørelse kan skade banken. Finanstilsynets offentliggørelse vil afvente en meddelelse fra banken.


Finanstilsynets afgørelser kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf.nr. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet.

 

Med venlig hilsen


Karen Dortea Abelskov

Kontorchef 

Senest opdateret 20-12-2010