Lov om finansiel virksomhed § 111 - Medlemsindflydelse afskåret gennem delegeretordning - Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

17-12-2010

Finanstilsynets afgørelse af 16. december 2010. Sagen har været forelagt det Finansielle Virksomhedsråd.

Sammenfatning/afgørelse

Finanstilsynet påbyder i henhold til § 344, stk. 1, jf. § 111, i lov om finansiel virksomhed Forsikringsselskabet Brandkassen G/S (Brandkassen) at afholde valg blandt Brandkassens medlemmer til selskabets delegeretordning. Samtlige 12 delegerede i ordningen skal på valg.


Finanstilsynet kan konstatere, at de siddende delegerede er valgt i strid med bestemmelsen i lov om finansiel virksomhed § 111, stk. 2, samt de vedtægter, der var gældende på tidspunktet for valgene af medlemmerne. Finanstilsynet kan ligeledes konstatere, at der ikke er fortaget løbende genvalg af de siddende delegerede hvert tredje år, som vedtægterne tidligere har foreskrevet. 


Dernæst påbyder Finanstilsynet Brandkassen at bringe selskabets vedtægter i overensstemmelse med formålet bag lov om finansiel virksomhed § 111, idet der skal indsættes en bestemmelse, som sikrer, at medlemmerne har mulighed for at tage løbende stilling til de delegerede.


Finanstilsynet finder det i strid med bestemmelsen i lov om finansiel virksomhed § 111, at selskabets vedtægter ikke indeholder en bestemmelse, som sikrer, at medlemmerne har mulighed for at tage løbende stilling til de delegerede. Herved modtager de delegerede evigt valg, og medlemmerne har ikke mulighed for at udvise utilfredshed med de beslutninger, som træffes af de delegerede. Indflydelsen på selskabets bestemmende organer afskæres således gennem de gældende vedtægtsbestemmelser, hvilket ikke er i overensstemmelse med delegeretordningens formål.


Bestyrelsen for Forsikringsselskabet Brandkassen G/S skal senest den 16. marts 2011 over for Finanstilsynet dokumentere, at selskabet har opfyldt begge påbud.


Se hele afgørelsen her (pdf)


 

Senest opdateret 17-12-2010