Påbud til forsikringsselskab om at træffe en afgørelse når der anmeldes skader forvoldt af deres kunder

07-09-2009

Finanstilsynets afgørelse af 10. juli 2009Lov om finansiel virksomhed § 43 og bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 3

     

Afgørelse
Finanstilsynet har påbudt et forsikringsselskab at træffe en afgørelse, når der anmeldes skader forvoldt af selskabets kunder, selvom kunden ikke ønsker at give samtykke til, at selskabet på egen hånd indhenter bl.a. helbredsoplysninger. Et forsikringsselskab kan således ikke undlade at behandle en anmeldelse med den begrundelse, at skadelidte ikke underskriver en samtykkeerklæring til indhentelse af oplysninger.


Sagsfremstilling
En skadelidt er i forbindelse med en trafikulykke blevet påkørt bagfra af en bilist. Bilistens forsikringsselskab har i forbindelse med behandlingen af skadelidtes anmeldelse bedt skadelidte om at underskrive en samtykkeerklæring til brug for selskabets indhentelse af oplysninger bl.a. fra skadelidtes lægejournal. Skadelidte har ikke ønsket at underskrive samtykkeerklæringen, men har i stedet valgt selv at fremsende det ønskede materiale. Forsikringsselskabet har herefter under henvisning til det manglende samtykke afsluttet sagen uden at forholde sig til det fremsendte materiale eller det fremsatte krav.


Vurdering og begrundelse

Det følger af § 43 i lov om finansiel virksomhed, at finansielle virksomheder skal drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis indenfor virksomhedsområdet.

Det er Finanstilsynets vurdering, at en skadelidt, der anmelder et krav til et forsikringsselskab, bør kunne forvente at modtage en afgørelse fra selskabet enten i form af en afvisning eller i form af en egentlig realitetsbehandling.

Derfor er det Finanstilsynets opfattelse, at et forsikringsselskab, der undlader at behandle et anmeldt krav overtræder § 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, idet det som minimum bør kunne forventes, at selskabet forholder sig til et anmeldt krav, således at en skadelidt har mulighed for at gå videre med denne afgørelse, såfremt skadelidte er utilfreds med afvisningen eller afgørelsen.

Senest opdateret 07-09-2009