Lov om finansiel virksomhed § 124, stk. 5 - Fastsættelse af solvenskrav - Amagerbanken A/S

05-10-2009

Finanstilsynets afgørelse af 5. oktober 2009. Afgørelsen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

Finanstilsynet har i medfør af § 124, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed fastsat et solvenskrav på 13,6 pct. for Amagerbanken.


Finanstilsynet har i medfør af § 225, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed meddelt banken en frist til den 3. november 2009, kl. 16.00, til at opfylde solvenskravet.


Se hele afgørelsen her (pdf)


Afgørelsen har været anket til Erhvervsankenævnet. Nævnet tiltrådte 29. oktober 2009 Finanstilsynets afgørelse. 


Efter forelæggelsen af sagen for Erhvervsankenævnet har Amagerbanken i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 1.-3. kvartal foretaget yderligere nedskrivninger for ca. 600 mio. kr. med virkning pr. 30. juni 2009.


Da der er fuld solvensmæssig dækning for disse nedskrivninger, bliver solvenskravet rent teknisk reduceret til 11,3 procent. Den faktiske solvens pr. 30. juni bliver tilsvarende reduceret, og der er således udelukkende tale om en teknisk korrektion.  


 

Senest opdateret 01-11-2011