Regnskabskontrol af årsrapporten for 2008 for Max Bank A/S

08-12-2009

Regnskabsregler: §45, §101, §133a i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinsituttter og fondmæglerselskaber m.fl. Bekendtgørelse nr. 1305 af 16. december 2008
Dokumenttype: Årsrapport
Regnskabsår: 2008
Afgørelsesdato: 7. december 2009


Indledning

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Max Bank A/S’ årsrapport for 2008. Årsrapporten for 2008 aflægges efter lov om finansiel virksomhed og regnskabsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.). Kontrollen er sket som led i den kontrol af finansielle virksomheders års- og delårsrapporter, som Finanstilsynet udfører i medfør af § 83, stk. 2, i lov om værdipapirhandel.


 

Fondsrådets afgørelse

Det er Fondsrådets vurdering, at Max Banks årsrapport for 2008 indeholder nedenstående fejl.


1. Omklassificering af finansielle aktiver

I årsrapporten for 2008 har banken omklassificeret finansielle aktiver fra posten obligationer (målt til dagsværdi) til udlån og tilgodehavender målt til amortiseret kostpris. Det omklassificerede aktiv kan ikke omklassificeres til udlån og tilgodehavender målt til amortiseret kostpris, da det er Fondsrådets vurdering, at det pågældende aktiv er handlet på et aktivt marked. Hermed opfylder det omklassificerede aktiv ikke betingelsen i regnskabsbekendtgørelsens § 50, stk. 2 for at være klassificeret som udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris. Størrelsen af omklassificeringen fra obligationer til udlån og tilgodehavender vurderes at være væsentlig i bankens årsrapport for 2008.


2. Udstedte obligationer fordelt på restløbetider

Banken mangler i årsrapporten for 2008 oplysninger om beløbene for udstedte obligationer fordelt på restløbetider jf. § 101, i regnskabsbekendtgørelsen.


3. Bestyrelsens beføjelser til at erhverve egne aktier

Banken mangler i årsrapporten for 2008 oplysninger om bestyrelsens beføjelser til at erhverve egne aktier jf. regnskabsbekendtgørelsens § 133 a, nr. 4.


På den baggrund skal Fondsrådet i medfør af § 197, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed , jf. § 83, stk. 2, i lov om værdipapirhandel påbyde Max Bank at udarbejde og offentliggøre supplerende/ korrigerende information til årsrapporten 2008, hvor:

  • 1. Fejlen vedrørende omklassificering af obligationer rettes således at de pågældende obligationer ikke klassificeres som udlån og tilgodehavender målt til amortiseret kostpris, da obligationerne er handlet på et aktivt marked og derfor ikke opfylder betingelserne i § 50, stk. 2 i regnskabsbekendtgørelsen.
  • 2. Banken giver de krævede oplysninger i henhold til § 101 i regnskabsbekendtgørelsen vedrørende restløbetider på udstedte obligationer.
  • 3. Banken giver de krævede oplysninger i henhold til § 133a, nr. 4, i regnskabsbekendtgørelsen vedrørende bestyrelsens beføjelser til erhvervelse af egne aktier.


Endvidere skal Fondsrådet påbyde banken at offentliggøre korrigerende/ supplerende information til de i 2009 offentliggjorte delårsrapporter, hvori fejlen vedrørende omklassificering er rettet i overensstemmelse med ovenstående påbud vedrørende årsrapporten for 2008.


Læs hele afgørelsen her (pdf)


 

Senest opdateret 08-12-2009