Lov om finansiel virksomhed § 124 - Ny forlængelse af frist til opfyldelse af solvenskrav - Amagerbanken A/S

11-12-2009

Finanstilsynets afgørelse af 11. december 2009. Afgørelsen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.Bech-Bruun Advokatfrma  
Att. Steen Jensen
Langelinie Allé 35
2100 København Ø


Udsættelse af frist til opfyldelse af solvenskravet i lov om finansiel virksomhed § 124


I brev af 16. november 2009 meddelte Finanstilsynet i henhold til lov om finansiel virksomhed § 225 Amagerbanken A/S en frist til den 14. december 2009 til opfyldelse af solvenskravet i lov om finansiel virksomhed § 124.

Bech-Bruun Advokatfirma har i brev af 11. december 2009 på vegne af Amagerbanken A/S anmodet Finanstilsynet om, at den fastsatte frist til opfyldelse af solvenskravet udskydes til den 18. december 2009.

Finanstilsynet skal på baggrund af kapitaludvidelsen i henhold til lov om finansiel virksomhed § 225 meddele banken en forlængelse af fristen til d. 18. december 2009, kl. 16.00. Finanstilsynet vil tage stilling til en eventuel fristforlængelse, såfremt banken anmoder herom.

Denne afgørelse kan, senest 24 timer efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, tlf. 33 30 76 22, jf. § 372, stk. 2 og § 246, i lov om finansiel virksomhed. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet.

Denne afgørelsen er truffet af Finanstilsynet efter forelæggelse for Det Finansielle Virksomhedsråd, og udgangspunktet efter lov om finansiel virksomhed § 345a er, at afgørelsen offentliggøres. Offentliggøres kan udskydes, hvis en offentliggørelse kan medføre uforholdsmæssig stor skade for banken. Finanstilsynets offentliggørelse vil afvente en offentliggørelse fra banken.

Dette brev sendes i kopi til den eksterne revision og Amagerbanken A/S.

Med venlig hilsen

Kristian Madsen
Underdirektør

Senest opdateret 11-12-2009