Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. § 33e - Senior gæld

27-08-2009

Finanstilsynets afgørelse af 27.august 2009.

Sagsfremstilling

Finanstilsynet er blevet spurgt om, hvilken aktivgruppe senior gæld (af nogen kaldet ”junior covered bonds) kan henføres til i relation til forsikringsselskaber og pensionskasser anbringelse af likviditet, jf. § 162, i lov om finansiel virksomhed (FIL).


Baggrunden for henvendelse skal ses i lyset af, at Finanstilsynet i marts 2008 udtalte, at senior gæld ikke er omfattet af aktivgruppen i § 162, nr. 3, i FIL.


Afgørelse og begrundelse

Det fremgår af § 162, hvilke aktivtyper, der kan indgå i gruppen af aktiver, jf. § 159 i FIL.


De tilgodehavender, der er omfattet af § 162, nr. 4, er indlån og obligationer udstedt af kreditinstituttet.


Som det fremgår af ordlyden må obligationerne ikke være efterstillet f.eks. hybrid kernekapital og ansvarlig kapital.                   


Af § 27, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (LRR) fremgår det, hvorledes seriens midler anvendes til dækning af bl.a. senior gæld. Er det ikke tilstrækkelig med midler i en serie til at honorere kravene fra indehaverne af senior gæld følges de almindelig konkursretlige regler, jf. § 31, i LRR., hvorefter indehaverne af senior gæld sidestilles med simple kreditorer. Trods et udækket restkrav i serien, er obligations-indehaverne fortsat kreditorer i den juridiske enhed (selskab), der er under konkursbehandling.


Finanstilsynet har på den baggrund svaret, at senior gæld er omfattet af § 162, nr. 4 i FIL, hvilket betyder, at forsikringsselskaber og pensionskasser må anbringe 10 % af deres midler svarende til værdien af de samlede forsikringsmæssige hensættelser, jf.§ 164, nr.2.


Det kan supplerende oplyses, at retsstilling for senior gæld indehaverne i et pengeinstitut stort set er tilsvarende, dog således at det er administrator for kapitalcenteret, der foretager en anmeldelse på vegne af senior gæld indehaverne i pengeinstituttets konkursbo, hvor kravet anses for at være et simple krav, jf. § 247d, stk.2 og 3, i FIL. 

Senest opdateret 27-08-2009