Manglende egenkapitalopgørelse samt manglende opgørelse over individuelle og gruppevise nedskrivninger mv. - Svendborg Sparekasse A/S

20-04-2009

Regnskabsregler: IAS 34 og IFRS-bekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1264 af 26. oktober 2007 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed. Bekendtgørelse nr. 1265 af 26. oktober 2007 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
Dokumenttype: Halvårsrapport for 2008
Regnskabsår: 2008
Afgørelsesdato: 20. april 2009

Indledning


Finanstilsynet har foretaget kontrol af Svendborg Sparekasse A/S' halvårsrapport 2008. Dette er sket som led i den kontrol af finansielle virksomheders delårsrapporter, som Finanstilsynet på vegne af Fondsrådet udfører i medfør af § 83, stk. 2, i lov om værdipapirhandel1.

Finanstilsynet har ved den gennemførte kontrol konstateret de nedenfor anførte forhold, hvilket Finanstilsynet har meddelt sparekassen ved brev af 16. januar 2009. Sparekassen har ved brev af 23. januar 2009 kommenteret på de konstaterede forhold. Svendborg Sparekasse fik tilsendt udkast til afgørelse d. 13. februar, hvorefter sparekassen meddelte Finanstilsynet, at den ikke havde yderligere bemærkninger. Sagen blev forelagt Fondsrådet d. 9. marts 2009, hvor det besluttedes at udskyde behandlingen til Fondsrådsmødet d. 20. april 2009. Svendborg Sparekasse fik tilsendt nyt udkast til afgørelse d. 24. marts 2009. Sparekassen meddelte telefonisk d. 31. marts 2009, at den ikke havde bemærkninger til afgørelsen.

Fondsrådet har den 17. december 2008 på sin hjemmeside offentliggjort sit notat om generelle overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentlighed i forbindelse med regnskabskontrollen. Fondsrådet har i afgørelsen anvendt retningslinjerne fra dette notat, og vurderingen af de konstaterede forholds væsentlighed er behandlet i overensstemmelse med notatets retningslinjer.

Fondsrådets afgørelse


Det er Fondsrådets opfattelse, at Svendborg Sparekasses halvårsrapport for 1. halvår 2008 indeholder nedenstående fejl.

 

 1. Halvårsrapporten indeholder ikke en opgørelse over bevægelser på egenkapitalen jf. IAS 34.8.
 2. Indtjening og udvandet indtjening pr. aktie er ikke præsenteret i forbindelse med resultatopgørelsen jf. IAS 34.11.
 3. Det fremgår ikke, hvor meget der er nedskrevet på henholdsvis gruppevise og individuelle nedskrivninger i perioden jf. § 107 i regnskabsbekendtgørelsen.
 4. Ledelsespåtegningen indeholder ikke en erklæring jf. § 185 i lov om finansiel virksomhed, hvori alle medlemmer af bestyrelsen erklærer, hvorvidt ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i virksomhedens, og hvis der udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden henholdsvis koncernen påvirkes af.

På den baggrund skal Fondsrådet i medfør af § 197, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, jf. § 83, stk. 2, i lov om værdipapirhandel påbyde Svendborg Sparekasse at udarbejde supplerende information vedrørende de anførte forhold.

Af de supplerende oplysninger skal det fremgå, at den tidligere offentliggjorte finansielle information i form af halvårsrapporten 2008 indeholder væsentlige fejl.

Sparekassens ledelse skal afgive en ledelsespåtegning, som omfatter den supplerende information. I ledelsespåtegningen skal ledelsen give udtryk for, hvorvidt den supplerende information er i overensstemmelse med Fondsrådets pålæg. I tilknytning hertil kan ledelsen give udtryk for en eventuel uenighed med Fondsrådets påbud.

Svendborg Sparekasse skal offentliggøre den supplerende information på samme måde, som halvårsrapporten for 2008 blev offentliggjort på, herunder som selskabsmeddelelse og på sparekassens hjemmeside. Derudover skal den supplerende information indsendes til Finanstilsynet i 3 eksemplarer, jf. § 195, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Fondsrådet gør opmærksom på, at rådet har udsendt en vejledning om "virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter". Vejledningen kan findes på Fondsrådets hjemmeside, www.fondsraadet.dk.

Et øvrigt konstateret forhold fremgår af appendiks 1 og kan efter Fondsrådets opfattelse betragtes som en lovlig fravigelse. Sparekassen skal behandle forholdet som en fravigelse fra reglerne. Såfremt sparekassen fortsætter med fravigelsen, skal den ved fremtidige regnskabsaflæggelser vurdere, om fravigelsen såvel enkeltvis som sammen med eventuelle andre fravigelser bliver en fejl.

Frist for indsendelse af supplerende information er onsdag d. 29. april 2009.

Afgørelsen kan i henhold til § 88, stk. 1 i lov om værdipapirhandel m.v. indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Indbringelse af sagen for Erhvervsankenævnet er forbundet med et gebyr.

Sagsfremstilling

Finanstilsynet anmodede ved brev af 16. januar 2009 Svendborg Sparekasse om at fremkomme med kommentarer til de konstaterede fejl og mangler i sparekassens halvårsrapport. Samtidig anførte Finanstilsynet, at man havde til hensigt at forelægge sagen for Fondsrådet.

Koncernregnskab

Opgørelse over egenkapitalbevægelser
Finanstilsynet fremførte ved brev af 16. januar 2009 vedrørende koncernregnskabet, at i henhold til IAS 34.8 skal en halvårsrapport indeholde en opgørelse over bevægelser på egenkapitalen.

 

Halvårsrapporten for Svendborg Sparekasse A/S indeholder ikke en opgørelse over bevægelser på egenkapitalen.

I svarbrev af 23. januar beklager Svendborg Sparekasse fejlen og vedlægger en korrekt opgørelse over bevægelser på egenkapitalen som bilag.

Nøgletal
Finanstilsynet fremførte endvidere ved samme brev af 16. januar 2009, at i henhold til IAS 34.11 skal indtjening og udvandet indtjening pr. aktie præsenteres i selve resultatopgørelsen, hvad enten denne er fuldstændig eller sammendraget. Svendborg Sparekasse oplyser ikke disse to nøgletal.

I svarbrev af 23. januar 2009 bemærker sparekassen, at dette er en fejl og vedlægger de manglende oplysninger som bilag til svarbrevet.

Moderselskabsregnskab


Oplysninger om nedskrivninger
I brev af 16. januar 2009 påpegede Finanstilsynet, at i henhold til regnskabsbekendtgørelsens § 1072 skal virksomheden oplyse nedskrivninger på udlån og tilgodehavender i regnskabsåret separat for henholdsvis individuelle og gruppevise nedskrivninger.

Svendborg Sparekasse oplyser størrelsen af nedskrivnings- og hensættelsessaldo på balancedagen 30. juni, samt hvor stor en andel af denne saldo der udgøres af henholdsvis individuelle og gruppevise nedskrivninger. Imidlertid kendes primobalancen for henholdsvis individuelle og gruppevise nedskrivninger ikke, hvorfor størrelsen af periodens nedskrivninger ikke kan udledes af halvårsrapporten.

Sparekassen bemærker i sit svarbrev af 23. januar 2009, at dette er en fejl, og en opgørelse over nedskrivninger i perioden er vedlagt som bilag.

Sparekassen har i noterne har slået posterne hensat på garantier og individuelle nedskrivninger sammen.

 

Ifølge årsrapporten for 2007 udgør (1000 kr.):

Individuelle nedskrivninger ultimo 31.418
Hensat på garantier ultimo 150
Ifølge bilag til svarbrev af 23. januar 2009 udgør (1000 kr.):


Individuelle nedskrivninger / hensættelser primo 31.568
Hensat på garantier N/A


 


Det fremgår af ovenstående, at posten hensat på garantier er tillagt individuelle nedskrivninger.

Gruppevise nedskrivninger benævnes i halvårsrapporten på samme måde gruppevise nedskrivninger / hensættelser. Det kan derfor udledes, at posten ikke indeholder hensættelser på garantier, da alle hensættelser på garantier er tillagt individuelle nedskrivninger.

Ledelsespåtegning

I brev af 16. januar 2009 påpegede Finanstilsynet at i henhold til § 185 i lov om finansiel virksomhed skal ledelsespåtegningen indeholde en erklæring, hvori alle medlemmer af bestyrelsen erklærer, hvorvidt ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i virksomhedens, og hvis der udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden henholdsvis koncernen påvirkes af.

Dette afsnit mangler i Svendborg Sparekasses halvårsrapport, hvilket sparekassen i sit svarbrev af 23. januar 2009 beklager.

Sparekassen oplyser, at afsnittet fremover vil få følgende ordlyd:

 

 

"Ledelsesberetningen indeholder tillige en retvisende gennemgang af udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af".

Afslutningsvis bemærker Svendborg Sparekasse i svarbrev af 23. januar 2009, at de omhandlede fejl vil være rettet i efterfølgende perioderapporter. Dog er det samtidig Svendborg Sparekasses opfattelse, at fejlene ikke påvirker en vurdering af sparekassen eller en værdiansættelse af sparekassens aktie. Af denne grund mener sparekassen ikke, at der er tale om væsentlige fejl, som bør udløse krav om udsendelse af supplerende information.

Svendborg Sparekasse fik d. 13. februar 2009 tilsendt udkast til afgørelse fra Fondsrådet. Sparekassen meddelte ved e-mail d. 19. februar 2009, at sparekassen ikke havde yderligere bemærkninger til afgørelsen. Fondsrådet besluttede imidlertid grundet tvivlsspørgsmål på Fondsrådsmødet d. 9. marts 2009 at udsætte behandlingen af Svendborg Sparekasse til Fondsrådsmødet d. 20. april 2009. Sparekassen fik tilsendt nyt udkast til afgørelse d. 24. marts 2009 og meddelte telefonisk d. 31. marts 2009, at sparekassen ikke havde yderligere bemærkninger.


 

 

Retligt grundlag


Svendborg Sparekasse A/S aflægger koncernregnskab efter IFRS og moderselskabsregnskab efter bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.3. Nedenfor findes det retlige grundlag som ligger bag de konstaterede forhold.

Vedrørende egenkapitalopgørelse

Krav om egenkapitalopgørelse fremgår af IAS 34.8

Et delårsregnskab skal som minimum omfatte følgende bestanddele

Et delårsregnskab skal som minimum omfatte følgende bestanddele:

 1. sammendraget balance
 2. sammendraget resultatopgørelse
 3. sammendraget opgørelse over enten
 4. i) alle egenkapitalbevægelser eller
 5. ii) de egenkapitalbevægelser, der ikke hidrører fra kapitaltransaktioner med og udlodninger til ejere
 6. sammendraget pengestrømsopgørelse, og
 7. udvalgte noter.

Det fremgår således, at en halvårsrapport aflagt efter IFRS skal indeholde en opgørelse over bevægelser på egenkapitalen.

Vedrørende manglende nøgletal


I henhold til IAS 34.11 skal indtjening og udvandet indtjening pr. aktie præsenteres i selve resultatopgørelsen, hvad enten denne er fuldstændig eller sammendraget.

Vedrørende nedskrivninger på udlån

 

Regnskabsbekendtgørelsens § 107:

 

Virksomheden skal oplyse nedskrivninger på udlån og tilgodehavender i regnskabsåret separat for henholdsvis individuelle og gruppevise nedskrivninger. Virksomheden skal i det mindste anføre beløbene for:

 

 1. Nedskrivninger henholdsvis værdireguleringer i årets løb
 2. Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår
 3. Andre bevægelser
 4. Værdiregulering af overtagne aktiver

Af ovenstående fremgår, at der skal oplyses om periodens nedskrivninger separat for henholdsvis individuelle og gruppevise nedskrivninger.

Af ovenstående fremgår, at der skal oplyses om periodens nedskrivninger separat for henholdsvis individuelle og gruppevise nedskrivninger.

Vedrørende manglende erklæring i ledelsespåtegningen


I henhold til § 185 i lov om finansiel virksomhed skal ledelsespåtegningen indeholde en erklæring, hvori alle medlemmer af bestyrelsen erklærer, hvorvidt ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i virksomhedens, og hvis der udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden henholdsvis koncernen påvirkes af.

Vurdering


Generelt om væsentlighed jf. Fondsrådets notat omkring væsentlighed
Den danske oversættelse af IFRS Framework 30 (væsentlighed) har følgende ordlyd:

 

"Information er væsentlig hvis udeladelse heraf eller fejl heri kan have indflydelse på regnskabsbrugeres økonomiske beslutningstagen truffet på grundlag af årsregnskabet. Væsentligheden afhænger af størrelsen af posten eller fejlen, vurderet ud fra de specifikke forhold ved udeladelsen eller ved den fejlagtige oplysning. Derfor fungerer væsentlighedskriteriet som et niveau eller en grænse, snarere end som en primær kvalitativ egenskab, som oplysningen skal opfylde for at kunne være nyttig".

Regnskabsinformation er således væsentlig i henhold til IFRS' begrebsramme, såfremt udeladelser eller fejl i den pågældende information ville kunne påvirke en regnskabsbrugers økonomiske beslutninger.

En årsrapport / delårsrapport skal indeholde en række bestanddele, herunder sædvanligvis: ledelsesberetning, balance, resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter samt ledelsespåtegning og revisionspåtegning. En revisionspåtegning er dog ikke et krav for delårsrapporter. Mangler en af disse bestanddele, vil det betyde, at væsentlig information ikke vil være tilgængelig for regnskabsbruger, og en sådan information vil altid blive anset som en fejl. På baggrund af dette opfatter Fondsrådet den manglende opgørelse over bevægelser på egenkapitalen som en fejl.
Fondsrådet opfatter udeladelsen af nøgletallene indtjening pr. aktie og udvandet indtjening pr. aktie som en fejl. Der er tale om to nøgletal som vurderes at være væsentlige for investorer, og sparekassen har hverken oplyst indtjening pr. aktie eller udvandet indtjening pr. aktie.

Den manglende oplysning om nedskrivninger på henholdsvis individuelle og gruppevise nedskrivninger bliver af Fondsrådet opfattet som en fejl. Udlån udgør en væsentlig del af sparekassens aktiviteter, og oplysninger om nedskrivninger på udlån er af væsentlig betydning for vurderingen af et pengeinstituts økonomiske situation. Disse oplysninger kan være af betydning for regnskabsbrugers økonomiske beslutningstagen.

Svendborg Sparekasse har udeladt erklæringen i ledelsespåtegningen, om at ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i virksomhedens, og hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden henholdsvis koncernen påvirkes af. Henset til at ledelsespåtegningen er en væsentlig bestanddel i halvårsrapporten, og at der er helt specifikke lovkrav til, hvilke erklæringer den skal indeholde, vurderer Fondsrådet det som en fejl, at ledelsespåtegningen ikke indeholder den omtalte erklæring.

Kopi af denne afgørelse er sendt til sparekassens eksterne revisor og interne revisionschef.

Tine Heerup
vicekontorchef

Bo Binder Iversen
fuldmægtig


1) Lov om værdipapirhandel m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 19. august 2008
2) Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Bekg. nr. 1265 af 26. oktober 2007
3) Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Bekg. nr. 1265 af 26. oktober 2007

Appendiks 1


Lovlige fravigelser

Koncernregnskab

 1. I henhold til IAS 34.19 skal det oplyses, hvis en virksomheds halvårsrapport er i overensstemmelse med denne standard. En halvårsrapport må ikke angives at være i overensstemmelse med standarder, hvis den ikke er i overensstemmelse med alle bestemmelser i IFRS.

  Svendborg Sparekasse A/S oplyser under anvendt regnskabspraksis: "Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU".

  Det fremgår således ikke direkte, hvorvidt koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med IAS 34.

  Sparekassen bemærker i svarbrev af 23. januar 2009 at anvendt regnskabspraksis fremover ændres til: "Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting standards (IFRS) som godkendt af EU og i overensstemmelse med IAS 34".

 

 

Senest opdateret 21-04-2009