Legitimation af eksisterende kunder for virksomheder og personer på Færøerne - Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme § 12, stk. 8

27-08-2008

Finanstilsynets afgørelse af 27. august 2008 Denne afgørelse gælder kun for virksomheder og personer, der er etableret på Færøerne.

Afgørelse
Finanstilsynet har vurderet, at for virksomheder og personer etableret på Færøerne, gælder der en fristforlængelse til den 1. juni 2009 for at have gennemført legitimationsprocedure af alle eksisterende kunder, jf. § 12, stk. 8 i hvidvaskloven og Vejledningens pkt. 107.

Sagsfremstilling
Finanstilsynet er blevet spurgt, om den i Vejledningens pkt. 107 angivne frist for gennemførelse af legitimationsprocedure på eksisterende kunder (1. januar 2009) kan forlænges for virksomheder beliggende Færøerne. Fristen i pkt. 107 blev fastsat af Finanstilsynet i 2006, da 3. hvidvaskdirektiv blev implementeret i Danmark. Reglerne i 3. hvidvaskdirektiv er sat i kraft på Færøerne ved kongelig anordning nr. 626 af 27. juni 2008 med ikrafttræden den 1. juli 2008. 

Retligt grundlag
Af hvidvasklovens § 12, stk. 8, fremgår det, at for kundeforhold, som er etableret før denne lovs ikrafttræden, og for hvem der ikke foreligger de i stk. 1-5 nævnte oplysninger, skal der foretages legitimation og indsamling af oplysninger i henhold til stk. 1-5 på et passende tidspunkt og på grundlag af en risikovurdering.

Af Finanstilsynets Vejledning pkt. 107 til hvidvaskloven fremgår det, at Finanstilsynet forventer, at virksomhederne har gennemført de nødvendige legitimationsprocedurer for alle kunder senest 1. januar 2009.

Vurdering
Finanstilsynet har vurderet, at henset til det senere ikrafttrædelsestidspunkt, er det nødvendigt, at de færøske virksomheder og personer, får en længere frist til at opsøge eksisterende kunder og få indhentet den nødvendige legitimation. Finanstilsynet har besluttet, at fristen for de virksomheder og personer, der er beliggende på Færøerne, og som er omfattet af kongelige anordning nr. 626 af 27. juni 2008, forlænges frem til 1. juni 2009.

Senest opdateret 27-08-2008