Lov om finansiel virksomhed § 152 c, stk. 3 – Fortolkning af i hvilket omfang særligt dækkede obligationer udstedt af et realkreditinstitut kan ligge til grund for et andet realkreditinstituts udstedelse af særligt dækkede obligationer

14-09-2007

Finanstilsynet har vurderet, at der i konkrete tilfælde kan gives tilladelse i henhold til § 152 c, stk. 3, til at SDO udstedt af et realkreditinstitut kan indgå som aktiver på grundlag af hvilke, et kreditinstitut kan udstede SDO obligationer. Finanstilsynet har truffet afgørelsen den 14. september 2007.

 

Sagsfremstilling

Et kreditinstiut har anmodet Finanstilsynet om tilladelse til, at særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af et realkreditinstitut kan indgå som aktiver omfattet af FiL § 152 c, stk. 3, der ligger til sikkerhed for SDO udstedt af det spørgende kreditinstitut.

Lovgrundlag

I henhold til lov om realkreditlån og realkreditobligationer (LRR) § 33 a og b kan realkreditinstitutter få tilladelse efter FiL § 16 a, stk. 1, til at udstede SDO. I henhold til § 16 a, stk. 1, i FiL kan både pengeinstitutter og realkreditinstitutter (kreditinstitutter) få tilladelse til at udstede SDO. SDO kan finansieres med de aktivtyper og på de vilkår, der er nævnt i FiL § 152 c, stk. 1, nr. 1 og 3-7, samt stk. 3, jf. LRR § 33 b, stk. 1.

I henhold til § 152 c, stk. 1, nr. 6, kan obligationer eller gældsbreve ud-stedt af kreditinstitutter (med kreditkvalitet 1) i EU lande, eller lande som EU har indgået aftale med, indgå som sikkerhed for udstedelse af SDO inden for en grænse på 15 % af den nominelle værdi af udsteders udestå-ende SDO.

Desuden kan i henhold til § 152 c, stk. 1, nr. 7, andre ikke-efterstillede tilgodehavender hos kreditinstitutter (med kreditkvalitet 1) i EU lande, eller lande som EU har indgået aftale med, ligeledes indgå som sikkerhed for udstedelse af SDO inden for grænsen på 15 % af den nominelle værdi af udsteders udestående SDO.

I henhold til FiL § 152, c, stk. 3, kan tilsynet tillade, at det SDO-udstedende institut, indenfor en grænse på 20 % af de udestående SDO, anvender andre aktiver som sikkerhed for udstedelse af SDO end de i stk. 1 nævnte eller fastsætte andre grænser for de omhandlede aktiver, end dem der fremgår af stk. 1, hvis dette er i overensstemmelse med CRD direktivet (direktiv 2006/48 om adgang til at optage og udøve virksom-hed som kreditinstitut (omarbejdet)).

Den relevante bestemmelse i CRD er bilag VI, punkt 68 d. I henhold til dette punkt kan bl.a. følgende aktiver indgå som sikkerhed for SDO:

 

lån med sikkerhed i privilegerede andele udstedt af FCC eller tilsvarende securitisations-enheder, der er underlagt en medlemsstats lovgivning, og som foretager securitisation vedr. lån i beboelsesejendomme, forudsat at mindst 90 % af aktiverne i disse (securitisations-enhederne) består af pant indenfor 80 % af den pantsatte ejendoms værdi, og forudsat at ande-le udstedt af disse securitisations-enheder kan henføres til kreditkvalitets-trin 1.

Tilsvarende bestemmelse vedrørende erhvervsejendomme findes i CRD bilag VI, punkt 68 e, hvor belåningsprocenten dog er 60/70 %.

Indtil 31. december 2010 finder 20 % grænsen i CRD bilag VI, pkt. 68 d, ikke anvendelse, forudsat at disse aktivtyper er ratet AAA, jf. CRD bilag VI, pkt. 68, næstsidste afsnit. Perioden kan forlænges af Kommissionen, jf. CRD bilag VI punkt 68, sidste afsnit.

Det er tilsynets opfattelse, at 15 % grænsen i § 152 c, stk. 1, nr. 6 og 7, gælder for begge stykker samlet, jf. nr. 7, 3. pkt.

Det er tilsynets vurdering, at § 152 c, stk. 1, og stk. 3, gælder hver for sig, således at aktiver, der indgår som sikkerhed for en SDO i henhold til stk. 3, ikke medregnes ved beregningen af grænsen på 15 % i stk. 1.

Det er vurderingen, at et dansk realkreditinstitut i kraft af sit virke som special-institut kan anses for at udføre en form for securitisation, og at de øvrige betingelser i CRD bilag VI pkt. 68 d, er opfyldt for så vidt angår realkreditinstitutter, der udsteder SDO. Det er derfor vurderingen, at det ikke vil være i strid med direktivet at anse et realkreditinstitut for at være en "tilsvarende securitisations-enhed".

Det er dog en betingelse, jf. CRD bilag VI pkt. 68 d, at mindst 90 % af sikkerhederne i den pågældende serie i det realkreditinstitut, der udsteder de pågældende SDO, både på tidspunktet for obligationernes indlæggelse som aktiv for kreditinstituttets SDO og løbende, består af pant i beboelsesejendomme.

En overskridelse af 90 % kravet medfører således krav om, at kreditinsti-tuttet skal stille supplerende sikkerhed, i det omfang kreditinstituttet, i overensstemmelse med en tilladelse i henhold til § 152 c, stk. 3, har ind-lagt SDO udstedt af et realkreditinstitut som sikkerhed for kreditinstitut-tets egen udstedelse af SDO. Det er i den sammenhæng uden betydning for kreditinstituttet, om realkreditinstituttet har stillet supplerende sikker-hed for sine SDO, hvis denne supplerende sikkerhed ikke består af pant i beboelsesejendom indenfor 80 %.

Alle danske kreditinstitutter, og hermed også realkreditinstitutter, med tilladelse efter FiL kan henføres til kreditkvalitetstrin 1, jf. kapitaldæk-ningsbekendtgørelsen, bilag 3, pkt. 8-11, jf. pkt. 1.

Det er tilsynets vurdering, at direktivets pkt. 68 d indeholder et krav om selvstændig AAA rating af det aktiv (realkreditinstituttets SDO), der ind-lægges som sikkerhed i kreditinstituttets udstedelse af SDO, for at 20 % grænsen i direktivet kan overskrides.

Det er Finanstilsynets vurdering, at tilladelse i henhold til § 152 c, stk. 3, udover at skulle være i overensstemmelse med CRD, forudsætter, at ob-ligationsejerne i kreditinstituttet sikres tilnærmelsesvis den samme sik-kerhed, som hvis lånene var ydet af dette. Dette svarer til den forudsæt-ning, der ligger til grund for at give tilladelse i henhold til LRR § 20, stk. 3.

Tilsynet lægger i denne forbindelse vægt på, at kreditinstituttet skal have status af enekreditor i den pågældende serie i realkreditinstituttet bortset fra hybrid kernekapital, jf. FiL § 132, og seniorgæld, jf. LRR § 33 e.

Afgørelse/begrundelse

Samlet er det derfor vurderingen, at tilsynet i overensstemmelse med CRD kan tillade, at SDO udstedt af et realkreditinstitut indgår i den ak-tivmasse, der kan ligge til sikkerhed for et kreditinstituts udstedelse af SDO jf. § 152 c, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed.

Det er Finanstilsynets vurdering, at tilladelse i henhold til § 152 c, stk. 3, udover at skulle være i overensstemmelse med CRD, forudsætter, at ob-ligationsejerne i kreditinstituttet sikres tilnærmelsesvis den samme sik-kerhed, som hvis lånene var ydet af dette.

Når kreditinstituttet har opnået tilladelse i henhold til § 152 c, stk. 3, kan det lade SDO udstedt af realkreditinstituttet indgå med op til 100 %, for-udsat at realkreditinstituttets SDO er AAA ratet. Denne del af tilladelsen er tidsbegrænset til udgangen af 2010, jf. at Kommissionen skal vurdere ordningen inden udgangen af 2010. Rates realkreditinstituttets SDO ikke AAA, kan de højst indgå med 20 %.

Tilladelse i henhold til § 152 c, stk. 3, skal søges konkret for det enkelte institut.

 

Senest opdateret 14-09-2007