Fondsrådets afgørelse i 2. halvår af 2005 om indregning og måling af gevinst/tab ved salg af ejendomme

23-01-2006

Regnskabsregler: Årsregnskabslovens §§ 11 stk. 3, 13, stk. 1, 49
Dokumenttype: Årsrapport
Regnskabsår: 2004

1. Beskrivelse af sagen

Selskabet har en beholdning af ejendomme som måles til dagsværdi. Selskabet har i årsrapporten for 2004 med henvisning til det retvisende billede opgjort gevinst ved salg af ejendomme i resultatopgørelsen som salgsprisen fratrukket kostprisen på ejendommene - dvs. eksklusiv opskrivninger.

Sagen drejer sig om, hvorvidt selskabet med henvisning til årsregnskabslovens § 11, stk. 3, kan fravige årsregnskabslovens § 49, stk. 2, pkt. 1, i forbindelse med indregning af gevinst ved salg af ejendomme.

2. Retligt grundlag

Ifølge årsregnskabslovens § 49, stk. 2, pkt. 1, skal gevinsten ved salg af anlægsaktiver i resultatopgørelsen opgøres som salgsprisen fratrukket den regnskabsmæssige værdi af de solgte ejendomme inkl. opskrivning.

Ifølge årsregnskabslovens § 11, stk. 3, kan bestemmelsen i årsregnskabslovens § 49 fraviges, hvis anvendelse af bestemmelsen i særlige tilfælde vil stride i mod kravet om, at årsrapporten skal give et retvisende billede.

Af lovbemærkningerne til årsregnskabslovens § 11, stk. 3, fremgår det, at pligten til at fravige det retvisende billede kun forudsættes at indtræde i ganske særlige tilfælde, og at behovet formodentlig vil være størst i de brancher, der ikke ligger indenfor direktivernes og lovens normalområde.

Derudover nævnes det i lovbemærkningerne, at med den stigende orientering af direktiverne og årsregnskabsloven mod internationale tendenser og behovet for at kunne sammenligne virksomheder globalt, vil det forekomme yderst sjældent, at en virksomhed ved fravigelse af loven skal kunne vælge metoder, der ikke er internationalt anerkendte.

3. Fondsrådets vurdering

Det er Fondsrådets opfattelse, at selskabets fravigelse af årsregnskabslovens § 49, stk. 2, pkt. 1, ikke er i overensstemmelse med årsregnskabsloven, dels som følge af at selskabet dermed ikke tager udgangspunkt i det værdibaserede regnskab og dels som følge af, at fravigelsen er i strid med periodiseringsprincippet i årsregnskabslovens § 13, stk. 1, nr. 6.

Den af selskabet anvendte fremgangsmåde er ikke i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS).

Det er derfor Fondsrådets opfattelse, at salg af selskabets ejendomme ikke kan anses for et ganske særligt tilfælde, taget såvel selskabets formål og branche i betragtning, således at det retvisende billede kan fraviges med henvisning til årsregnskabslovens § 11, stk. 3.

Såfremt formålet med fravigelsen er at illustrere gevinsten ved salg af ejendomme i forhold til den oprindelige kostpris, foreslår Fondsrådet, at selskabet giver oplysninger i ledelsesberetningen eller som en noteoplysning.

4. Fondsrådets afgørelse og reaktion

Fondsrådet har i 1. halvår 2005 truffet afgørelse om, at selskabets årsrapport ikke er aflagt i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabsloven. Det drejer sig om, at selskabet ikke opfylder betingelserne for at kunne anvende årsregnskabslovens § 11, stk. 3, til at fravige årsregnskabslovens hovedregel om at gevinst ved salg i resultatopgørelsen skal opgøres som forskellen imellem salgsprisen og den regnskabsmæssige værdi af ejendommen.

Fondsrådet pålagde selskabet at bringe årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven og offentliggøre fyldestgørende supplerende information herom. 

Senest opdateret 23-01-2006